Obligațiile românilor ce dețin fose septice!


View access
Public
Alias
obligatiile-romanilor-ce-detin-fose-septice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
742
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-31 14:37:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 527 din 27 mai 2022.

     Conform articolului 1 din criterii, sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice. Prin excepţie, pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.

     La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se realizează şi se aprobă o analiză a situaţiei la nivel local, în vederea elaborării planului urbanistic zonal, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte zonele:

  1. unde se prestează serviciul public de canalizare, cu respectarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
  2. unde se prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea strategiei locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale;
  3. în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate.

     Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătorii acestor sisteme au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor ulterioare.

     Emiterea avizului de gospodărire a apelor se va face pe baza unei documentaţii care să conţină elementele constructive şi performanţele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, caracteristicile solului şi/sau ale corpului de apă de suprafaţă sau subteran în care sunt descărcate apele uzate. Autorizaţia de gospodărire a apelor va include obligaţiile deţinătorului sistemului de exploatare, condiţii de funcţionare, monitorizare şi raportare a calităţii apelor epurate descărcate.

     Pentru dezvoltările imobiliare ale unor ansambluri de locuinţe unde este necesară instalarea de sisteme individuale adecvate, obligaţia de obţinere a avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor este în sarcina dezvoltatorului şi/sau a deţinătorului sistemului.

     În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice locale au obligaţia înfiinţării şi întreţinerii unui registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii. 

     Registrul poate fi organizat şi întreţinut şi în format online. Registrul pentru evidenţa sistemelor individuale adecvate deţinut de autorităţile publice locale se pune la dispoziţia autorităţii de gospodărire a apelor.

     În vederea înregistrării, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţie formulare de înregistrare. Autorităţile publice locale au obligaţia raportării situaţiei implementării colectării şi epurării apelor uzate.

     Prin grija reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale, proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate. Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.

    

     Prevederile ce privesc exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate, precum și cuantumul amenzilor și contravențiile detaliate - AICI