Vouchere pentru persoanele cu dizabilități


View access
Public
Alias
vouchere-pentru-persoanele-cu-dizabilitati
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
684
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-25 08:56:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Justiției Sociale a emis Ordinul nr. 1.263 din 23 august 2019 privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Actul se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019.

     Prezenta metodologie de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces. Prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (Autoritate) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.

     Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019(Procedura), este tipărit de Autoritate. Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM), prin direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv locală a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la procedură, de la operatorii economici prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

     Astfel, potrivit art. 1 din procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul nr. 721/481/310/2019, ea are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de acordare a subvenţiilor cu această destinaţie în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanţate din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, activităţile cuprinzând şi acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi formare profesională.

     Subvenţia se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, denumite în continuare persoane îndreptăţite.

     Art. 5 din aceeași procedură prevede ca voucherul să se elibereze la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

 1. domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;
 2. numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 3. număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
 4. recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
 5. document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
 6. semnătura solicitantului.

     Art. 3 din metodologie dispune ca, în vederea obţinerii voucherului, persoana cu dizabilităţi depune la registratura DGASPC un dosar care cuprinde:

 • cererea pentru acordarea voucherului, însoţită de copia documentului de identitate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de încadrare în grad de handicap şi a anexei acestuia sau, după caz, a deciziei de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;
 • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, semnată şi parafată;
 • acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile legii, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie);
 • angajamentul persoanei cu dizabilităţi prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligaţia de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja şi de a transmite Autorității chestionarul de evaluare a satisfacţiei beneficiarului;
 • oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilităţi la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

     Angajamentul menţionat la lit. e) de mai sus, întocmit în trei exemplare, se înregistrează în mod distinct la registratura DGASPC, care le transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate, pentru înregistrare şi semnare. Aceasta din urmă returnează două exemplare la DGASPC, care va păstra un exemplar, urmând ca pe celălalt să îl comunice persoanei cu dizabilităţi.

     Pentru a consulta dispozițiile ce vizează analiza nevoii de sprijin astfel cum se evidenţiază în cererea persoanei cu dizabilităţi privind acordarea vocherului, verificarea conformității documentelor şi urmărirea corelării informaţiilor – CLICK AICI