Noi criterii în selectarea managerilor de spitale


View access
Public
Alias
noi-criterii-in-selectarea-managerilor-de-spitale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
678
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-18 11:47:08
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

      Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se regăsește republicată în Monitorul Oficial al Românie nr. 652 din 28 august 2015. Conform art. 2 din lege, asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare. Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

     Strategia sistemului sănătăţii publice urmăreşte asigurarea sănătăţii populaţiei în cadrul unor comunităţi sănătoase.Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică. Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice. Asistenţa de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.

     Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi altor structuri de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia publică locală. Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.

     Guvernul României emite Ordonanța nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, act legislativ ce se publică pe 15 iulie 2022 în Monitorul Oficial nr. 711 și care își produce efectele începând cu 18 iulie 2022.

     Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică.

     În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă Medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Management, specializarea management, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 1. să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 2. să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

     Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică are obligaţia să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcţiei şi ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

     În spitalele publice, în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director medical, candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate, şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 1. să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 2. să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

     Conform alineatelor (9) și (11) ale articolului II din Ordonanța nr. 14 din 13 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 15 iulie 2022, personalului care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ocupă de cel puţin 4 ani funcţiile de conducere, prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1) şi art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, nu îi sunt aplicabile în vederea ocupării postului prin concurs prevederile referitoare la condiţiile de ocupare a funcţiilor în ceea ce priveşte absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat întro instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, precum şi la absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

     Personalul care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei nr. 14/2022, ocupă funcţiile de conducere prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1), art. 176 alin. (2) şi art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, îşi continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data numirii acestora.

     În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director general, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale - ramura de ştiinţe: medicină, medicină dentară şi farmacie, ştiinţe sociale - ramura de ştiinţe: economice, juridice şi administraţie publică, să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 1. să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 2. să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

     În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de medic-şef, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale - ramura de ştiinţe: medicină şi medicină dentară, având o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 1. să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 2. să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru a consulta dispozițiile legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate – click AICI