Concediu medical pentru părinții care își îngrijesc copilul carantinat/izolat


View access
Public
Alias
concediu-medical-pentru-parintii-care-isi-ingrijesc-copilul-carantinat-izolat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
603
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-04 12:17:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 73 din 30 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, act legislativ publicat în Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022 care își produce efectele începând cu data de 3 aprilie 2022.

     Ordonanța de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1074 din 29 noiembrie. Potrivit art. 1 alin. (1) din același act normativ, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

  1. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  2. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  3. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

     Legiutorul vine cu o serie de completări ce vizează speța copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Astfel, art. 26 din cap. V al Ordonanței de urgență nr. 158/2005 este completat cu dispozițiile ce menționează că, în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani. Indemnizaţiile se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.

     Totodată, durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1^4) din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din ordonanța de urgență şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

     Totalitatea prevederilor conținute de Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - AICI