Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR)


View access
Public
Alias
comisiile-de-specialitate-ale-colegiului-medicilor-din-romania-cmr
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
586
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-03-14 10:16:39
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Colegiul Medicilor din România a emis Decizia nr. 3 din 28 ianuarie 2022 privind reglementarea activităţii comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, precum şi adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 242 din 11 martie 2022.

     Conform art. 1 din decizie, comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR) îşi desfăşoară activitatea în regim permanent, furnizând lucrări de specialitate la solicitarea organelor de conducere ale CMR, comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al CMR şi structurilor tehnice care le deservesc. CMR poate înfiinţa şi alte comisii de specialitate, în funcţie de necesităţile curente.

     Pot fi membri ai comisiilor de specialitate ale CMR specialişti în domeniul medical respectiv, având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate. Dobândirea calităţii de membru al comisiilor de specialitate se realizează în urma aprobării prin decizie a Consiliului naţional al CMR, conform propunerii Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociaţiile profesionale reprezentative la nivel naţional.

     Activitatea comisiilor de specialitate ale CMR este coordonată de preşedintele CMR, prin Departamentul de imagine, relaţii interne şi externe, cu implicarea, ori de câte ori este necesar, a Departamentului de studii şi strategii de dezvoltare şi a Departamentului profesional-ştiinţific şi de învăţământ, şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la decizie.

     Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România stabileşte modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR) în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.

     Comisiile de specialitate ale CMR sunt înfiinţate distinct pentru fiecare specialitate în parte, având ca punct de referinţă prevederile nomenclatorului cuprinzând specialităţile medicale, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Comisiile de specialitate pot avea în structura lor una sau mai multe subcomisii a căror activitate o coordonează. Structura funcţională a subcomisiilor este aceeaşi cu cea a comisiilor de specialitate.

     Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CMR se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMR, la propunerea Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociaţiile profesionale reprezentative la nivel naţional.

     Calitatea de membru în comisiile de specialitate încetează în următoarele situaţii:

  1. retragerea voluntară;
  2. neîndeplinirea obligaţiei de a participa la 5 şedinţe consecutive ale comisiei de specialitate, din motive imputabile membrului în culpă;
  3. deces.

     Retragerea voluntară se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare. Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la lit. b) de mai sus se certifică de preşedintele comisiei de specialitate.

     Neîndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate, prevăzute de art. 4 din regulament, atrage revocarea preşedintelui comisiei sau a întregii comisii, după caz. Propunerea de revocare este formulată de Biroul executiv al CMR, la solicitarea preşedintelui CMR, şi se aprobă prin decizie de plenul Consiliului naţional al CMR.

Totalitatea dispozițiilor conținute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia nr. 3 din 28 ianuarie 2022 - AICI