Clarificări despre implementarea serviciilor farmaceutice


View access
Public
Alias
clarificari-despre-implementarea-serviciilor-farmaceutice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
497
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-11-08 09:11:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021. Conform Metodologiei, serviciile farmaceutice se acordă în conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării asistenţei farmaceutice a populaţiei prin intermediul unităţilor farmaceutice autorizate.

     Implementarea serviciilor farmaceutice se realizează pe baza ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice. Ghidurile sunt elaborate de către comisia de specialitate farmaceutică, pentru fiecare serviciu farmaceutic în parte, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. Aceleași ghiduri prevăzute anterior se elaborează cu respectarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică.

     Conform art. 2 din Ordinul nr. 75 din 3 februarie 2010din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică, publicat în Monitorul Oficial nr. 91 din 10 februarie 2010, regulile de bună practică farmaceutică impun următoarele:

  1. activitatea farmaceutică trebuie să fie focalizată pe eliberarea medicamentelor şi a altor produse pentru sănătate, care să aibă calitatea garantată, însoţită de o informare şi o consiliere adecvate pentru pacient;
  2. principala preocupare a farmacistului trebuie să fie asigurarea stării de sănătate a pacienţilor, precum şi a populaţiei, în general;
  3. farmacistul trebuie să încurajeze o prescriere raţională şi să promoveze utilizarea corespunzătoare a medicamentelor, inclusiv în scopul evitării automedicaţiei;
  4. fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutică trebuie să aibă un scop pertinent pentru bolnav, să fie clar definit, făcut cunoscut în mod eficace părţilor implicate şi acceptat de către acestea;
  5. farmaciştii practicieni au obligaţia profesională şi morală de a se asigura că serviciile pe care le furnizează fiecărui pacient sunt de calitate adecvată. Respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică reprezintă un mijloc de a îndeplini această obligaţie.

     Serviciile farmaceutice pot fi esenţiale sau avansate, conform Nomenclatorului de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Serviciile farmaceutice esenţiale pot fi acordate numai de către farmacişti cu drept de liberă practică care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei unităţi farmaceutice autorizate. Unităţile farmaceutice vor asigura respectarea ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice esenţiale în termen de maximum 90 de zile de la data publicării acestora, în limita activităţilor pentru care au fost autorizate.

     Serviciile farmaceutice avansate pot fi acordate numai de către farmacişti care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au drept de liberă practică;
  2. îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei unităţi farmaceutice autorizate;
  3. au urmat un curs de instruire organizat de către o instituţie de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditată, în vederea dobândirii competenţelor de a presta serviciul farmaceutic respectiv, finalizat cu eliberarea unui atestat care certifică pregătirea corespunzătoare în acest sens.

     Prin excepţie de la prevederile lit. c), serviciile farmaceutice avansate în ale căror ghiduri de bună practică farmaceutică se stipulează în mod expres pot fi acordate şi de farmacişti care nu au urmat un curs de instruire specific.

     După acordarea atestatului de absolvire a cursului de instruire, instituţiile de învăţământ superior care organizează cursurile comunică Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Farmaciştilor din România lista farmaciştilor şi serviciul farmaceutic pentru care au fost atestaţi.

     Pentru menţinerea valabilităţii atestatului, în funcţie de serviciul farmaceutic avansat pentru care a fost eliberat, deţinătorul acestuia trebuie să efectueze cursuri de educaţie farmaceutică continuă periodic, cel puţin o dată la trei ani, organizate de instituţii de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, în colaborare cu Colegiul Farmaciştilor din România, cu tematica serviciului farmaceutic respectiv.

     Totodată, legiutorul menționează că, dacă, în decurs de 3 ani, farmacistul nu a participat la cursurile de educaţie farmaceutică continuă aferente serviciului respectiv, acesta va trebui să obţină un nou atestat, în condiţiile prevăzute mai sus.

     Nomenclatorul de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.382/2021 - AICI