Modificările suferite de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară privind Fondul national de protecție


View access
Public
Alias
modificarile-suferite-de-regulamentul-autoritatii-de-supraveghere-financiara-privind-fondul-national-de-protectie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
489
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-10-25 12:47:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Regulamentul nr. 6 din 2 august 2017 privind Fondul national de protecție, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017. Astfel, potrivit art. 1 din acest act normativ, Fondul naţional de protecţie, denumit în continuare FNP, se constituie ca structură proprie a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, de la data preluării de către BAAR a patrimoniului Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii. FNP se constituie din:

  1. Fondul comun Carte Verde, deţinut şi administrat de BAAR;
  2. 95% din disponibilul preluat de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, conform art. 39 alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.

     În data de 21 octombrie 2021, este publicat în Monitorul Oficial nr. 1006 din 21 octombrie 2021, Regulamentul nr. 17 din 12 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie.

     FNP se constituie ca un fond cu afectaţiune specială din care BAAR, în calitate de birou naţional auto, organism de plată a despăgubirilor şi organism de compensare, va achita despăgubiri persoanelor prejudiciate care au acest drept în baza legii sau în baza acordurilor internaţionale la care BAAR este parte, precum şi cheltuieli legate de plata acestor despăgubiri.  Categoriile de cheltuieli care pot fi achitate din FNP sunt aprobate de adunarea generală a BAAR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acordurilor în cadrul cărora BAAR este parte.

     BAAR întocmeşte şi menţine evidenţe analitice cu privire la plăţile efectuate pentru îndeplinirea atribuţiilor de birou naţional şi, respectiv, pentru despăgubirile aferente prejudiciilor cauzate prin accidente provocate de autovehiculele neasigurate.

     Potrivit Regulamentului nr. 17/2021, în vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare, adunarea generală a BAAR stabileşte un nivel de referinţă pentru disponibilul FNP, a cărui valoare nu poate fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 30.000.000 euro. De asemenea, nivelul disponibilului se verifică lunar de către BAAR în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna anterioară, la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României valabil în ultima zi a lunii anterioare.

     În materia instrucțiunilor proprii emise de BAAR, în aplicarea prezentului regulament, BAAR le emite privind cel puţin următoarele:

  1. resursele financiare ale FNP;
  2. tipurile de contribuţii şi situaţiile în care acestea se plătesc;
  3. categoriile de cheltuieli care pot fi achitate din FNP;
  4. politicile contabile;
  5. rambursări împrumuturi, contribuţii speciale, compensări, plăţi necuvenite şi alte obligaţii de plată;
  6. planuri pentru situaţii de urgenţă şi planuri pentru situaţii excepţionale;
  7. definirea situaţiilor excepţionale menţionate la art. 4 alin. (2) din regulament.

     Restul modificărilor suferite de Regulamentul ASF privind Fondul național de protecție în sfera raportării lunare a BAAR către A.S.F. - AICI