Cadru legislativ modificat în combaterea buruienii ambrosia


View access
Public
Alias
cadru-legislativ-modificat-in-combaterea-buruienii-ambrosia
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
304
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-02-08 09:01:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Art. 1 din Legea nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrosia (publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 14 martie 2018) subliniază, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane. În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

     În data de 3 februarie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 117, Hotărârea nr. 17 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018.

      Scopul normelor metodologice îl reprezintă instituirea unor măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia. Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanşează primăvara după răsărirea acestei buruieni şi se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii de buruieni.

     În ce privește verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale, ea se efectuează acum de către autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii agricoli angajaţi sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziţie a primarului.

     Art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, în forma lui modificată de Hotărârea nr. 17/2021, dispune ca, după transmiterea somaţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziţie a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.
  Mai mult decât atât, verificarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din lege şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 din lege se fac de către persoanele prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
  a) prin proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care se încheie de către personalul împuternicit prin dispoziţie a primarului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi poliţiştii locali;
  b) prin proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, care se încheie de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.

     Pentru identificarea buruienii ambrozia şi pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.

     Art. 8 și 9 își schimbă, de asemenea, forma, și prevăd că persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) verifică proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, în prezenţa acestora, după caz, constată nerespectarea dispoziţiilor art. 1 din lege şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege. Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza centralizatorului prevăzut la art. 3 alin. (2) din normele metodologicenormele metodologice.

     Restul dispozițiilor conținute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, consolidate la zi - AICI