Procedura de soluţionare a contestaţiilor la certificatul de încadrare în grad de handicap


View access
Public
Alias
procedura-de-solutionare-a-contestatiilor-la-certificatul-de-incadrare-in-grad-de-handicap
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
879
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-22 11:31:10
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis Ordinul nr. 1.066 din 9 mai 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 18 mai 2023. Potrivit art. 1 din regulament, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 90^1 şi 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate. Comisia superioară are activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise potrivit dispoziţiilor art. 87 alin. (4) din lege, şi desfăşoară activităţi de coordonare metodologică şi de monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.

     Contestaţia la certificatul de încadrare în grad de handicap, al cărei model se regăseşte în anexa nr. 6 la regulament, se depune la secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat documentul supus contestaţiei sau la registratura Autorităţii. În situaţia în care contestaţia se depune la registratura Autorităţii, aceasta se transmite secretariatului Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. Prin excepţie, se consideră contestaţie petiţia depusă în termenul prevăzut la art. 87 alin. (5) din lege la orice autoritate publică şi adusă ulterior la cunoştinţa Autorităţii dacă din asta rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap.

     În situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, acesta transmite Comisiei superioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad de handicap şi dosarul persoanei în cauză. Documentele vor fi transmise de către secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, opisate, semnate şi ştampilate conform cu originalul.

     În situaţia înregistrării contestaţiei la registratura Autorităţii, secretariatul Comisiei superioare o preia şi o înregistrează în Registrul de corespondenţă al acesteia şi solicită în termen de 5 zile lucrătoare comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap dosarul persoanei. Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării contestaţiei la registratura Autorităţii.

     Dosarul persoanei prevăzut la art. 9 alin. (1) din regulament cuprinde în mod obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad şi tip de handicap. În situaţia în care în urma analizării dosarului se constată faptul că acesta nu conţine documentele prevăzute anterior, Comisia superioară va solicita secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap completarea cu documentele necesare şi transmiterea de îndată a acestora, cu respectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2) din regulament. Începând cu data implementării sistemului naţional de management privind dizabilitatea, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a colecta, utiliza şi stoca documentele prevăzute mai sus în platforma acestuia, astfel încât Comisia superioară să le utilizeze în soluţionarea contestaţiilor, precum şi în situaţiile în care dispune măsura reevaluării, fără a mai fi necesară transmiterea dosarului prevăzut mai sus.

     Comisia superioară verifică respectarea termenului legal de depunere a contestaţiei şi se pronunţă cu privire la contestaţia formulată prin decizie de admitere/ respingere a contestaţiei. Modelul deciziei de admitere/respingere a contestaţiei este prevăzut în anexa nr. 1 la regulament. Totodată, decizia se emite în baza prevederilor art. 90^2 alin. (2) lit. a^1) din lege, se motivează corespunzător potrivit datei depunerii contestaţiei şi se comunică, prin secretariatul Comisiei superioare, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, care are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul emiterii deciziei de admitere/respingere a contestaţiei cu soluţia de respingere a acesteia pentru motivul depunerii tardive, se menţine certificatul de încadrare în grad de handicap emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţeană/locală a sectorului municipiului Bucureşti.

     În situaţia în care contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de lege, Comisia superioară analizează documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap şi, odată cu emiterea deciziei de admitere a contestaţiei, Comisia superioară decide încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap. Modelul deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap este prevăzut în anexa nr. 2 la regulament. În situaţia încadrării în grad de handicap, Comisia superioară stabileşte termenul de valabilitate al deciziei, precum şi documentaţia necesară la evaluarea ulterioară, care se efectuează la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap competentă, cu excepţia deciziilor emise cu termen de valabilitate permanent. Motivarea deciziei, cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale în baza cărora se stabileşte încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap, este prevăzută în anexa nr. 3 la regulament, a cărei completare este obligatorie; decizia însoţită de motivare se transmite comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap.

     Valabilitatea deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap contestat. Comisia de evaluare prevăzută mai sus are obligaţia de a comunica decizia contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Detalii suplimentare legate de procedura de reevaluare, conținute în cap. III din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1.066/2023 - AICI