Accesul la platforma sistemului integrat de cadastru şi carte funciară


View access
Public
Alias
accesul-la-platforma-sistemului-integrat-de-cadastru-si-carte-funciara
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
870
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-08 09:14:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe data de 4 mai 2023 intră în vigoare Ordinul nr. 950 din 25 aprilie 2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și publicat în Monitorul Oficial nr. 382 din 4 mai 2023.

     În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (6), (6^1), (6^3) şi (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură autorităţilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţilor, practicienilor în insolvenţă şi executorilor judecătoreşti acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

     Accesarea acestor informaţii se realizează prin utilizatorii, persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de autoritatea/instituţia/instanţa judecătorească/ asociaţia profesională din care face parte utilizatorul, prevăzute de art. 3 alin. (6) din Lege.

     În aplicarea art. 3 alin. (6) din Lege, accesarea sistemului informatic se va face în scopul obţinerii informaţiilor disponibile online prin:

(i) acces la interfaţa de căutare/interogare în aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară;

(ii) servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (din limba engleză, application programming interface);

(iii) serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, stabilite în conformitate cu prevederile ordinului directorului general al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

     Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din ordin, solicitanţii au obligaţia de a transmite ANCPI:

  1. o cerere scrisă a reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul, cu menţionarea activităţii reglementate de legislaţia în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele şi informaţiile solicitate şi cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin;
  2. lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea/funcţia deţinută, adresa de domiciliu, adresa de poştă electronică (e-mail), numărul de telefon;
  3. angajamentul de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  4. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  5. dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.

     Cererea de acces poate fi şi individuală, în cazul experţilor judiciari şi persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la ordin, caz în care aceasta va fi însoţită de angajamentul de confidenţialitate şi de acordul pentru protecţia datelor cu caracter personal, precum şi de:

  1. dovada înscrierii pe lista experţilor tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice şi contabile; şi/sau
  2. certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaştere a autorizării, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.

     Cererea, însoţită de documentele prevăzute mai sus la  lit. b)-e), va fi depusă la sediul ANCPI şi va putea fi transmisă inclusiv prin poştă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depusă în original la sediu sau să fie înaintată prin serviciul de poştă/curierat, cu excepţia cererilor şi a documentelor prevăzute la lit. b)-d) semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

     Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei autorităţii/instituţiei/ instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care sunt impedimente, acestea vor fi comunicate solicitantului care va putea trimite completările solicitate în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Necompletarea corespunzătoare a cererilor constituie motiv de respingere. Cererea respinsă poate fi redepusă. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină documentele a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii anterioare.  

     Dispozițiile referitoare la analiza îndeplinirii condiţiilor necesare pentru acordarea accesului solicitanţilor la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, precum și la revocarea dreptului de acces - AICI