Asigurarea de noi condiții de accesibilitate pentru persoanele cu handicap


View access
Public
Alias
asigurarea-de-noi-conditii-de-accesibilitate-pentru-persoanele-cu-handicap
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
861
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-24 11:33:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 a fost recent modificată de Legea nr. 96 din 12 aprilie 2023, act normativ ce se regăsește în Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023, dar care își produce efectele îmcepând cu 18 mai 2023.

     Legea nr. 448/2006 reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora. Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

     Beneficiază de dispoziţiile legii următoarele categorii de persoane:

  1. copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
  2. adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.

     Art. 18 din lege a fost completat de către legiutor, acesta menționând că, în cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

a) servicii educaţionale de sprijin;

b) dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, inclusiv aplicaţii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz.

c) adaptarea mobilierului din sălile de curs;

d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;

e) utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel;

f) accesibilizarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ prin asigurarea, în interiorul acestora, a adaptărilor specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:

(i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;

(ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile;

(iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;

(iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sistem de ghidaj în limbaj uşor de citit;

g) asigurarea de către unităţile şi instituţiile de învăţământ cel puţin a unei toalete accesibilizate pentru persoanele cu handicap.

     Totodată, așa cum dispune și art. 21 din lege, în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la cultură, sport şi turism, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

a) să sprijine participarea persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora la manifestări culturale, sportive şi turistice;

b) să organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestări şi activităţi culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;

c) să asigure condiţii pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap;

d) să sprijine activitatea organizaţiilor sportive ale persoanelor cu handicap;

e) să asigure, atât în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber, cât şi în zonele exterioare aferente acestora, adaptările specifice tipurilor de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:

(i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;

(ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile;

(iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;

(iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sisteme de ghidaj în limbaj uşor de citit;

f) să asigure, în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber sau, după caz, în zonele exterioare aferente acestora, cel puţin o toaletă accesibilizată pentru persoanele cu handicap.

     Legiutorul introduce alin. (1^1) în cadrul art. 62 din Legea nr. 448/2006, care prevede ca autorităţile publice, instituţiile, persoanele juridice de drept public şi privat, după caz, să aibă obligaţia de a monta, potrivit scopului, destinaţiei şi infrastructurii, specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:

  1. pentru clădirile de utilitate publică: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, hărţi tactile, cel puţin o toaletă adaptată;
  2. pentru clădirile de locuit construite din fonduri publice: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare ori lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj, hărţi tactile;
  3. pentru mijloacele de transport în comun şi vagoanele de transport feroviar pentru călători, după caz: rampe şi/sau sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, cel puţin o toaletă adaptată în mijloacele de transport feroviar pentru călători;
  4. pentru staţiile mijloacelor de transport în comun urban, principalele staţii ale mijloacelor de transport interuban de tip autogări, principalele staţii de transport feroviar pentru călători, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile publice, după caz: rampe şi/sau sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare în limbaj uşor de citit, hărţi tactile, cel puţin o toaletă adaptată în autogări şi în principalele staţii de transport feroviar pentru călători;
  5. pentru spaţiile de parcare de reşedinţă aparţinând domeniului public: indicatoare semnalizate prin semn internaţional, pentru cel puţin 2 locuri de parcare gratuită adaptate şi rezervate pentru persoane cu handicap.

    Modificările suferite în cadrul Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap/ Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și restul modificărilor cuprinse în ultima formă a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – disponibile AICI