Statutul elevului a fost modificat!


View access
Public
Alias
statutul-elevului-a-fost-modificat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
848
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-27 07:38:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Statutul elevului a fost modificat printr-un act normativ oficializat săptămâna trecută. Este vorba despre Ordinul nr. 3.797 din 8 martie 2023 pentru modificarea și completarea Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, publicat miercuri, în  Monitorul Oficial nr. 234 din 22 martie 2023.

Principalele modificări și completări se referă la punerea în acord a formulărilor din statut cu structura anului școlar pe module (spre deosebire de vechea structură a anului școlar pe semestre).

Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul primar și se păstrează pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terțiar nonuniversitar, conform legii.

Tot cu titlu de noutate, se introduce și posibilitatea scăderii calificativului la purtare pentru elevii din învățământul primar.

Astfel, pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.

    De asemenea, se introduce și prevederea conform căreia pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

    Reamintim că, elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.

    Potrivit noilor prevederi, sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

  • observație individuală;
  • mustrare scrisă;
  • retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", a bursei profesionale;
  • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
  • preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;
  • exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.

    Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

    Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.

    Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau de către directorul unității de învățământ.

    Referitor la mustrarea scrisă, statutul prevede că aceasta constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat sancțiunea.

    Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului.

    Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire.

    Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

    Nu în ultimul rând sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învățământul primar.

 

Pentru modificările referitoare la sancțiunea exmatriculării, consultați forma consolidată a Statutului!