Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”


View access
Public
Alias
programul-national-de-investitii-scoli-sigure-si-sanatoase
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
835
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-13 06:19:34
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În contextul amplificării cutremurelor de mare amplitudine la nivel mondial, cu importante pagube materiale și pierderi de vieți omenești, precum și al activării unor zone din România, cu magnitudini neașteptate ce pot avea consecințe considerabile, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 7 din 1 martie 2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”.

Actul normativ a fost deja oficializat și publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 189 din 6 martie 2023.

Programul se derulează în perioada 2023 – 2025 și are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice.

Beneficiarii programului sunt unitățile/subunitățile administrativ – teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București.

În cadrul programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la alte componente ale bazei materiale ale acestora, respectiv la clădirile internatelor, cantinelor, spațiilor pentru procesul de învățământ, bibliotecilor și atelierelor  școlare.

Prin Program, sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioanele și dobânzile bancare.

   Finanțarea programului se asigură din:

  • transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la o poziție distinctă de cheltuieli;
  • sume din venituri proprii ale bugetelor locale aprobate cu această destinație;
  • alte surse legal constituite.

   Pentru prezentul program sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale.

   Introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Educației, cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de UAT-uri. Clădirile sunt introduse în lista aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu acordul UAT-ului, netransmiterea acordului în termen în 5 zile de la aprobare (hotărâre a consiliului local/județean) atrăgând eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii avizului.

   Pe perioada realizării lucrărilor, beneficiarii trebuie să asigure spații pentru relocarea activităților sau alte modalități de desfășurare a procesului educațional, a menționat ministrul dezvoltării, care a specificat că nu trebuie întocmite documentații tehnico-economice de tip DALI, ci doar proiectul tehnic. În urma acestuia, a expertizei, și a costului standard pe metru pătrat la consolidare, stabilit prin ordin de ministru, finanțarea va fi acordată urgent.

   Totodată, termenul de eliberare a certificatului de urbanism se micșorează la 7 zile lucrătoare (de la cel mult 15 zile, prevăzute inițial), avizele și acordurile - la 3 zile lucrătoare (față de 5-45 zile), iar autorizația de construire - la 7 zile lucrătoare (față de 30 de zile).

   Nu în ultimul rând, menționăm că se vor încheia contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

   În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare și durata programului pot fi prelungite cu maximum 2 ani.

 

Pentru detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 7 din 1 martie 2023!