Noi norme pentru vânzarea terenurilor agricole


Luni, 8 februarie 2021, au intrat în vigoare noile norme metodologice care reflectă modificările legislative de anul trecut cu privire la tranzacționarea terenurilor agricole.

Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Culturii nr. 311/94/M.12/3.525, a fost publicat așadar, luni, în Monitorul Oficial 127 din 8 februarie 2021.

Reamintim că prin Legea nr. 175 din 14 august 2020 au fost impuse noi condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei ce vor să achiziționeze teren agricol, indiferent dacă sunt firme sau persoane fizice. De asemenea au fost stabilite impozite mai mari la vânzarea unora dintre acestea și amenzi dublate pentru nerespectarea noilor reguli.

Normele metodologice publicate stabilesc că noile reguli „se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 175/2020”, respectiv după data de 13 octombrie 2020.

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul va depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

 

 1. o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 2. o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
 3. extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 4. o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 5. în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 6. hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 7. certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 8. alte documente doveditoare, după caz.

      În termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune (drept de întâietate) care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare.

      Reamintim că cei ce vor avea dreptul de întâietate la cumpărarea terenurilor agricole sunt:

 1. preemptorii de rang I - coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;
 2. preemptorii de rang II - proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;
 3. preemptorii de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;
 4. preemptorii de rang IV - tinerii fermieri (persoane cu vârsta de până la 40 de ani);
 5. preemptorii de rang V - Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
 6. preemptori de rang VI - persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
 7. preemptorii de rang VII - statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

      În situația în care niciunul dintre preemptori nu se arată interesat de cumpărarea terenului, acesta poate fi vândut către orice alt cumpărător.

      Pentru a vedea obligațiile pe care le au primăriile în raport cu vânzarea și cumpărarea terenurilor agricole, actele pe care le va solicita notarul public, precum și celelalte măsuri stabilite prin noul actul normativ, vă invităm să accesați Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Culturii nr. 311/94/M.12/3.525.