Reducerea timpului de muncă pentru salariați !


     Guvernul României a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020 Ordonanța de urgență nr. 132 din 7 august 2020132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

     Legiuitorul ia în considerare experienţa ţărilor care au avut impact pozitiv în flexibilizarea raporturilor de muncă şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu reducerea, respectiv limitarea activităţilor socioeconomice, precum şi faptul că în condiţiile în care aceste măsuri nu vor fi luate, veniturile necesare traiului zilnic pentru aproximativ 600.000 de angajaţi şi profesionişti definiţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi afectate în mod negativ. Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

      Așadar, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

     În acest sens, art. 7 din Hotărârea nr. 719 din 27 august 2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextual situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă vine cu clarificări. Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la data de 30 iunie 2021.
  În perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

     Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal. Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

     Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

     Indemnizaţia este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 1^1 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Detalii suplimentare legate de această indemnizație regăsim în dispozițiile cuprinse în Hotărârea nr. 719/2020.

     Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (4) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  2. reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

     Actul normativ a fost de asemenea completat de legiutor cu detalii privind documentația ce trebuie depusă de către angajator, în vederea decontării sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență nr. 132/2020. Astfel, lista documentelor necesare cuprinde următoarele:

  1. copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoştinţă;
  2. balanţa lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b) din ordonanța de urgență;
  3. un acord încheiat cu reprezentanţii sindicatului din cadrul unităţii sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, referitor la procentul din numărul de salariaţi pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;
  4. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență;
  5. copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidenţierea plăţii indemnizaţiei.

     Cererea de decontare şi documentele se depun de către angajator, în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul social. În situaţia în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară celei prevăzute anterior, suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna următoare. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează că sunt respectate de către angajator condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (11) din ordonanța de urgență.

     Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, perioadele în care persoanele beneficiază de reducerea timpului de muncă şi de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj acordată potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul reducerii timpului de muncă, determinată de situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, pe perioada stabilită potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), profesioniştii, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

     Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă. Suma se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.

Ordonanța de urgență nr. 132/2020, consolidată la zi – AICI