Regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat


View access
Public
Alias
regulamentul-cadru-privind-studiile-universitare-de-doctorat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1044
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-29 08:07:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul educației a emis Ordinul nr. 3.020 din 8 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat. Actul normativ a fost publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2024, iar prevederile acestuia au intrat în vigoare în aceeași zi. Prin excepție însă, susținerea publică a tezelor de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile noului regulament aprobat, începând cu anul universitar 2024-2025.

Noul regulament constituie cadrul legal care reglementează organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat din România.

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat și validarea procedurii, prin acordarea diplomei de doctor.

Noul regulament se aplică tuturor programelor de studii universitare de doctorat organizate de IOSUD, inclusiv programelor de studii universitare de doctorat realizate în cadrul cooperării internaționale universitare, în regim de cotutelă, pe baza acordului scris între instituțiile respective, precum și celor organizate în comun de mai multe instituții de învățământ superior-integrat și în consorții pentru învățământ dual, inclusiv în IOSUD realizate prin consorții universitare, formate din instituții de învățământ superior și spitale, clinici sau institute de cercetare din țară sau din străinătate.

Programele de studii universitare de doctorat se organizează în școli doctorale și sunt de două tipuri:

 • doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământ cu frecvență. Acesta poate fi realizat și în în regim cu taxă. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și cercetare.
 • doctorat profesional, în domeniile artelor, sportului, ale științelor militare, respectiv pentru învățământul universitar dual, care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pe baza aplicării metodei științifice, a reflecției sistematice sau a cercetării aplicative asupra unor creații artistice, asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional sau asupra unor teme de importanță practică și care constituie o bază pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare, în domeniile vizate.

    Persoana admisă la un program de studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la finalizarea programului de studii sau până la exmatriculare, mai puțin în perioadele de întrerupere a studiilor, dar incluzând eventualele prelungiri acordate conform prevederilor contractului de studii, în baza regulamentului propriu al IOSUD.

    Potrivit actului normativ, calitatea de student-doctorand se menține inclusiv în perioada mobilităților interne și internaționale. În cazul mobilităților academice internaționale ale studenților-doctoranzi care vin să studieze pe cont propriu valutar, recunoașterea creditelor transferabile se realizează de către IOSUD, în temeiul autonomiei universitare.

    Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are următoarele drepturi:

 • să beneficieze de sprijinul, îndrumarea și coordonarea conducătorului de doctorat;
 • să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD atunci când sunt în discuție teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
 • să fie reprezentat în forurile decizionale ale școlii doctorale, potrivit prevederilor prezentului regulament;
 • să acceseze și să utilizeze infrastructura de cercetare a IOSUD, incluzând logistica, centrele de documentare, bibliotecile (inclusiv baze de date internaționale) și echipamentele școlii doctorale și ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare și a tezei de doctorat;
 • să se înscrie la cursurile și seminarele organizate de alte școli doctorale;
 • să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unități de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale cu IOSUD, fiind încurajate și sprijinite inițiativele cu caracter interdisciplinar;
 • să fie integrați în echipele de proiecte de cercetare din cadrul IOSUD, inclusiv prin participarea la procesul de redactare și depunere a cererilor de finanțare;
 • să beneficieze de mobilități naționale sau internaționale;
 • să beneficieze de sprijin instituțional pentru a participa la conferințe sau congrese științifice, ateliere de lucru, școli de vară ori iarnă și seminare naționale și internaționale în domeniul în care și-a ales teza de doctorat;
 • să participe la sesiunile de comunicări științifice organizate de școala doctorală sau/și de IOSUD;
 • să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul școlii doctorale;
 • să beneficieze de serviciile-suport pentru studenți, existente la nivelul instituțiilor de învățământ superior, inclusiv de cele pentru cazare și cantină.

    În mod corelativ, studentul-doctorand are următoarele obligații:

 • să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat și să își îndeplinească obligațiile de susținere a lucrărilor și de prezentare a rezultatelor cercetării;
 • să susțină, la solicitarea sa, cel puțin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare științifică în fața comisiei de îndrumare și integritate academică și a conducătorului de doctorat;
 • să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
 • să respecte disciplina instituțională, fără a-i fi îngrădită libertatea academică;
 • să respecte politicile de etică și deontologie universitară și să își desfășoare studiile și cercetările cu respectarea normelor de integritate academică.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 8 ianuarie 2024!