Digitalizarea sectorului culturii scrise


View access
Public
Alias
digitalizarea-sectorului-culturii-scrise
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1042
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-29 07:41:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul investițiilor și proiectelor europene a emis Ordinul nr. 127 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2024, intrând în vigoare în aceeași zi.

Schema de ajutor de minimis, denumită „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”, se aplică pentru creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării și este finanțată prin Programul creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, denumit în continuare PoCIDIF, prioritatea 3 „Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural“, obiectivul specific OS 4.6 „Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială“.

Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de management a Programului creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare (AM PoCIDIF), iar autoritatea care administrează schema este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM PoCIDIF.

Obiectivul prezentei scheme este de a promova cultura prin acordarea de finanțare pentru:

 • dezvoltarea capacității operatorilor din sectorul de realizare a cărților în format electronic (e-book, audiobook etc.);
 • acțiuni de atragere de noi audiențe folosind instrumente și tehnologii de tipul vlogurilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură.

   Sprijinul se acordă pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul de editare a cărților. Potrivit actului normativ, beneficiarii schemei sunt operatorii din sectorul culturii scrise, cu statut de IMM-uri, care își desfășoară activitatea în România, în domeniul de editare a cărților.

   Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM și la nivel de întreprindere unică se realizează de către AM PoCIDIF după depunerea cererii de finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.

   Ajutorul se acordă sub formă de grant din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat în una sau mai multe tranșe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

   Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei întreprinderile, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au autorizat codul CAEN 5811 - Activități de editare a cărților;
 • sunt înregistrați în „Catalogul Editurilor din România“ al Bibliotecii Naționale a României;
 • nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe;
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
 • reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PoCIDIF prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

   Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor sunt:

 • contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice;
 • calitatea proiectului;
 • capacitatea operațională și financiară a beneficiarului;
 • contribuția la temele orizontale;
 • capacitatea solicitantului de a menține rezultatele proiectului.

   În cadrul schemei pot fi finanțate următoarele activități:

 • activități aferente achiziționării de echipamente TIC;
 • activități cu servicii de digitalizare;
 • activități de informare și publicitate;
 • activități de management de proiect;
 • activități de furnizare a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică;
 • activități de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

   Beneficiarii pot utiliza ajutorul de minimis pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • achiziționarea de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli cu servicii de instalare, configurare, integrare, punere în funcțiune), justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • cheltuieli cu servicii de digitalizare (cărți scrise);
 • cheltuieli de informare și publicitate, inclusiv maratoane de lectură pentru promovarea lecturii în rândul tinerei generații;
 • cheltuieli cu servicii de consultanță:
  • cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finanțare);
  • cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului;
 • cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului:
  • auditare financiară (conform reglementărilor naționale);
  • auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele PoCIDIF).

   Actul normativ mai prevede că toate cheltuielile prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

   Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei scheme este de 50.000 de euro/proiect/beneficiar.

   Bugetul total estimat al schemei este de 1.500.000 de euro (Fondul european de dezvoltare regională -FEDR și bugetul de stat), din care fonduri de la bugetul de stat 375.760,54 de euro și 1.124.239,46 de euro din FEDR.

   Nu în ultimul rând, menționăm că numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 30.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Schema din 15 ianuarie 2024!