Autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată


View access
Public
Alias
autorizarea-emiterii-de-titluri-de-garantie-izolata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1040
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-22 11:47:08
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Autorității Vamale Române nr. 3.861 din 21 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2024. Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către Autoritatea Vamală Română a emiterii de titluri de garanţie izolată, a utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

     Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se acordă garanţilor, la cerere, în situaţia şi condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) şi art. 94 din Codul vamal al Uniunii, la art. 82 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi la art. 160 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, respectiv la art. 11 alin. (1) lit. b), art. 12 şi 21 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

     În aplicarea prevederilor art. 94 din Codul vamal al UniuniiCodul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 12 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în vederea eliberării autorizaţiei pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată, biroul vamal de garanţie verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) solicitantul nu are obligaţii fiscale restante administrate de ANAF, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei, biroul vamal de garanţie solicită certificat de atestare fiscală în format electronic, prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul ANAF;

b) solicitantul nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei, biroul vamal de garanţie consultă informaţiile extrase din baza de date a Autorităţii Vamale Române;

c) solicitantul nu este în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi. Verificarea acestor informaţii se face prin consultarea de către biroul vamal de garanţie a informaţiilor din baza de date RECOM a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a informaţiilor existente pe portalul ANAF;

d) solicitantul nu a comis încălcări grave sau încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi ale dispoziţiilor fiscale. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei, biroul vamal de garanţie consultă informaţiile extrase din baza de date a Autorităţii Vamale Române şi solicită certificat de cazier fiscal în format electronic prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul ANAF;

e) niciuna dintre următoarele persoane nu are un cazier care conţine infracţiuni grave în legătură cu activitatea sa economică, inclusiv cu activitatea economică a solicitantului:

(i) solicitantul;

(ii) angajatul sau angajaţii responsabili cu chestiunile vamale ale solicitantului;

(iii) persoana sau persoanele responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia.

     Cererea de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se întocmeşte în scris, de către solicitant şi conţine informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1 la normele tehnice. Cererea se transmite la registratura Autorităţii Vamale Române, împreună cu următoarele documente:

  1. cazierul judiciar al solicitantului, în original sau semnat digital de instituţia emitentă;
  2. cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia, în original sau semnat digital de instituţia emitentă;
  3. cazierul judiciar al angajatului (angajaţilor) solicitantului responsabil(i) cu chestiunile vamale ale solicitantului, în original sau semnat digital de instituţia emitentă;
  4. specimenul unui titlu de garanţie izolată, întocmit conform modelului din anexa 32-06 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, respectiv din anexa C3 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în original.

     Documentele prevăzute la lit. a)-c) nu se depun în situaţia în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al UniuniiCodul vamal al Uniunii.

     În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din norme, biroul vamal de garanţie stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii. Biroul vamal de garanţie acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, ale art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei şi informează în scris operatorul economic.  Dacă cererea de autorizare este acceptată, biroul vamal de garanţie verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 3 din normele tehnice. Dacă toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, biroul vamal de garanţie comunică în scris solicitantului cuantumul garanţiei aferente numărului maxim de titluri de garanţie izolată pe care le poate emite garantul, precum şi modalităţile şi data-limită până la care aceasta trebuie constituită.

     Autorizaţia prevăzută la art. 3 din normele tehnice se eliberează de către Autoritatea Vamală Română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, după constituirea garanţiei de către solicitant. Garanţia se constituie sub forma unui angajament al garantului întocmit conform modelului din anexa 32-02 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, respectiv din anexa C2 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în original.  Angajamentul garantului se aprobă de Autoritatea Vamală Română dacă este emis de un organism de creditare, o instituţie financiară sau o companie de asigurări acreditată în Uniune, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare ale Uniunii.

     În autorizaţie se menţionează:

  1. numărul de referinţă al garanţiei;
  2. codul de acces asociat numărului de referinţă al garanţiei;
  3. numărul de titluri de garanţie izolată ce pot fi emise.

     Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către conducătorul Autorităţii Vamale Române. Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul vamal de garanţie. Numărul autorizaţiei pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată este de forma *ROANV0034XXXX, unde RO reprezintă codul de ţară ISO 3166 alfa-2 al României, ANV003 reprezintă codul biroului vamal de garanţie, cifra 4 reprezintă tipul garanţiei şi XXXX reprezintă identificatorul unic al autorizaţiei atribuit de biroul vamal de garanţie.

     În situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare, biroul vamal de garanţie comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia de neeliberare a autorizaţiei, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii. Solicitantul îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei. Decizia este luată de Autoritatea Vamală Română după analiza punctului de vedere exprimat de solicitant sau după expirarea termenului stabilit, în cazul în care solicitantul nu a furnizat punctul său de vedere în cadrul acestui termen.

     În situaţia în care documentele/informaţiile transmise nu sunt suficiente sau nu au fost transmise în termenul prevăzut anterior, biroul vamal de garanţie comunică solicitantului decizia de neeliberare a autorizaţiei. Împotriva deciziei de neeliberare a autorizaţiei, solicitantul poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Codul Vamal al UniuniiCodul Vamal al Uniunii şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

     Dispozițiile cuprinse în cap. II din Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 3.861/2023, referitoare la autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale şi a exonerării de garanţie – AICI