Completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare


View access
Public
Alias
completarea-declaratiilor-de-interese-de-catre-personalul-didactic-de-predare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1037
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-22 07:51:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Educației nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 50 din 19 ianuarie 2024.

     Conform art. 1 din procedură, aceasta descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar în vederea completării, depunerii, înregistrării, transmiterii, rectificării şi publicării declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare şi oferă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. Prin aplicarea prezentei proceduri se asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului, şi se asigură suportul necesar pentru ca inspecţia şcolară/auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiunile de inspecţie/auditare şi/sau control să dispună luarea deciziilor.

     În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, procedura se aplică personalului didactic de predare din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia directorului, se desemnează o persoană responsabilă pentru declaraţiile de interese. Prezenta procedură se comunică unităţilor de învăţământ de către ISJ/ISMB, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declaraţii, că nu desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs. Declaraţia de interese cuprinde norma didactică şi activităţile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este încadrat în anul şcolar în curs, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.

     Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze declaraţia de interese. Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează şi depune declaraţia de interese în termen de 5 zile de la angajare. Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informaţiile valabile la data completării declaraţiei. Formularul privind declaraţia de interese este pus la dispoziţia personalului didactic de predare, în format electronic, pe pagina de internet a unităţii de învăţământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către responsabilul pentru declaraţiile de interese.

     După emiterea deciziilor de repartizare pe post, ISJ/ISMB comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar obligativitatea de a monitoriza depunerea declaraţiei de interese de către personalul didactic de predare astfel repartizat. Responsabilul pentru declaraţiile de interese de la nivelul unităţii de învăţământ informează personalul didactic de predare în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile în care se completează declaraţiile de interese, precum şi cu privire la actualizarea declaraţiei în situaţia în care, pe parcursul anului şcolar, apar modificări în încadrare care necesită actualizarea declaraţiei. Informarea personalului cu privire la obligativitatea completării/actualizării declaraţiilor de interese, la termenele-limită de depunere a acestora, se realizează prin nota de informare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură. Nota de informare se transmite prin e-mail sau personal cu semnare pentru luare la cunoştinţă.

     Personalul didactic de predare depune personal declaraţiile de interese la persoana desemnată ca responsabil pentru declaraţiile de interese. Pe perioada detaşării, personalul didactic de predare depune declaraţia de interese la unitatea de învăţământ preuniversitar la care a fost detaşat.

     În momentul primirii declaraţiei de interese, din partea persoanelor care au obligaţia completării lor, responsabilul le înregistrează în Registrul declaraţiilor de interese, atribuind câte un număr de ordine din registru, conform anexei nr. 4 la procedură. Registrul declaraţiilor de interese se întocmeşte în formă scrisă şi electronică. La data înregistrării declaraţiei în Registrul declaraţiilor de interese, responsabilul eliberează deponentului o dovadă de primire, întocmită conform anexei nr. 5 la procedură. Responsabilul primeşte declaraţiile, le scanează şi le salvează în folderul „personal-didactic-de-predare/declaraţii-interese/an/lună_unitatea-de-învăţământ“ cu denumirea „nume_prenume“ pentru fiecare deponent.

     Ulterior înregistrării declaraţiei de interese şi eliberării dovezii de primire, responsabilul pentru declaraţiile de interese are obligaţia de a verifica, în termen de 10 zile, corectitudinea completării acestora. Verificarea completării rubricilor specifice declaraţiei de interese de către responsabilul pentru declaraţiile de interese presupune verificarea formei în care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de completare a datelor. Responsabilitatea referitoare la conţinutul datelor completate şi a corespondenţei acestora cu realitatea aparţine persoanei care are obligaţia completării declaraţiei de interese.

Dispozițiile referitoare atât la rectificarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, cât și la primirea şi înregistrarea declaraţiilor de interese rectificate - AICI