Raportul de inspecție fiscală – întocmire, avizare, aprobare


     Odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 1210 din 11 decembrie 2020 a Procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscal, aprobate prin Ordinul nr. 4.077 din 9 decembrie 2020, inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală trebuie să urmeze o serie de noi acțiuni. Procedura de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală are ca scop definirea acţiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecţii fiscale. Procedura urmăreşte standardizarea acţiunilor de efectuat pentru înscrierea constatărilor, avizarea de şeful de serviciu şi aprobarea de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

      Referitor la modul de desfășurare a acestei proceduri, ea presupune derularea a 4 (patru) etape, după cum urmează:

  1. analiza constatărilor fiscale împreună cu şeful de serviciu coordonator;
  2. întocmirea raportului de inspecţie fiscală şi a dosarului acţiunii de inspecţie fiscală;
  3. avizarea raportului de inspecţie fiscală de către şeful de serviciu coordonator;
  4. aprobarea raportului de inspecţie fiscală de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscal.

     Analiza constatărilor efectuate de echipa de inspecţie fiscală cu şeful de serviciu se va face pentru acele constatări care au implicaţii fiscale, fiind totodată stabilite şi acţiunile ce trebuie efectuate pentru fundamentarea şi finalizarea unor constatări, cum ar fi:
  – efectuarea de verificări încrucişate/constatări la faţa locului;
  – obţinerea de informaţii suplimentare;
  – solicitarea unui punct de vedere de la direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
  – încadrarea situaţiilor privind faptele constatate ce pot să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni.

  În situaţia unor constatări care pot conduce la stabilirea unor fapte de evaziune fiscală, a unor constatări fiscale de amploare sau a unor probleme majore care privesc desfăşurarea şi finalizarea inspecţiei fiscale va fi informat şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală competent pentru valorificarea rapidă a constatărilor fiscale.

     Rezultatele inspecţiei fiscale se consemnează în raportul de inspecţie fiscală, întocmit conform prevederilor din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015. Înainte de discuţia finală cu contribuabilul, raportul de inspecţie fiscală, în forma sa preliminară, va fi discutat cu şeful de serviciu şi conducătorul activităţii de inspecţie fiscală competent. În cazul în care se constată că au fost înscrise fapte care nu sunt temeinic argumentate sau cuprind erori, din punctul de vedere al motivelor de fapt sau temeiului de drept, şeful de serviciu sau, după caz, conducătorul activităţii de inspecţie fiscală dispune corectarea raportului de inspecţie fiscală, în măsura în care echipa de inspecţie nu este în contradicţie cu şeful de serviciu şi/sau cu conducătorul activităţii de inspecţie fiscală faţă de constatările din raportul de inspecţie fiscală.

     În activitatea de inspecţie fiscală sunt întâlnite 2 (două) situaţii posibile de soluţionare a divergenţelor:

  • soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală;
  • soluţionarea divergenţelor dintre membrii echipei de inspecţie fiscală, şeful de serviciu coordonator şi/sau conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

     Raportul de inspecţie fiscală se va întocmi în forma finală numai după medierea tuturor divergenţelor şi după discuţia finală cu contribuabilul şi analiza punctului de vedere formulat de acesta. Totodată, punctul de vedere al contribuabilului prezentat la data programată pentru discuţia finală (data încheierii inspecţiei fiscale) sau în termen de cel mult 5/7 zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale se va anexa la raportul de inspecţie fiscală.

     Raportul de inspecţie fiscală se avizează de către şeful de serviciu coordonator al acţiunii de inspecţie fiscală numai după redactarea sa în forma finală. Avizarea raportului de inspecţie fiscală constă în verificarea corectitudinii încadrării în prevederile legale a constatărilor din raportul de inspecţie fiscală, precum şi înscrierea numelui şi prenumelui şefului de serviciu, data semnării şi semnătura acestuia.

     Raportul de inspecţie fiscală se supune spre aprobare conducătorului activităţii de inspecţie fiscală după avizarea sa de către şeful de serviciu coordonator al acţiunii de inspecţie fiscală. Aprobarea raportului de inspecţie fiscală constă în acordul dat asupra modului de încadrare în termenele propuse (durata inspecţiei fiscale), asupra modului de prezentare şi susţinere a constatărilor, a încadrării în prevederile legale, semnarea şi datarea acestuia. Data aprobării raportului de inspecţie fiscală de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală reprezintă data finalizării tuturor acţiunilor premergătoare emiterii actelor administrativ-fiscale.

Textul Procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală aprobate prin Ordinul nr. 4.077 din 9 decembrie 2020AICI