Planul preventiv de remediere al societăților


View access
Public
Alias
planul-preventiv-de-remediere-al-societatilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1038
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-22 09:40:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 17 din 12 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, act legislativ ce se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2024.

     Legea nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015, reglementează:

a) autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăţi;

b) supravegherea desfăşurării activităţii societăţilor prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;

c) modalitatea prin care asigurătorii din statele terţe pot desfăşura activitate pe teritoriul României prin intermediul unor sucursale, autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.;

c^1) procedura specială de redresare financiară aplicabilă societăţilor şi măsurile pe care A.S.F. le poate dispune în cadrul acesteia;

c^2) regimul juridic al societăţilor cărora le este retrasă autorizaţia de funcţionare şi supravegherea exercitată de A.S.F. asupra acestora;

c^3) dispoziţii privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor, inclusiv a celor prevăzute la lit. c^2), cu excepţia reasigurătorilor;

d) supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare;

e) atribuţiile A.S.F. în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea şi supravegherea societăţilor, relaţia acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terţe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu Comisia Europeană şi cu alte autorităţi, instituţii sau organisme.

     Legea nr. 17/2024 aduce o serie de modificări și completări asupra Legii nr. 237/2015. Printre acestea, merită menționată introducerea de către legiutor atât a noțiunii de “plan preventiv de remediere”, cât și a procedurii speciale de redresare financiară. Astfel, planul preventiv de remediere reprezintă acel plan elaborat şi actualizat de societate care descrie acţiunile şi mecanismele pe care le implementează în cazul deteriorării situaţiei sale financiare sau a sistemului de guvernanţă, în vederea remedierii acestora. De asemenea, procedura specială de redresare financiară este procedura administrativă care cuprinde totalitatea modalităţilor şi a măsurilor de redresare financiară cu caracter administrativ dispuse de A.S.F. în vederea restabilirii situaţiei financiare a unei societăţi, în scopul prevenirii stării de insolvenţă şi evitării intrării acesteia în procedura falimentului, precum şi al protejării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări, astfel cum aceştia sunt definiţi de Legea nr. 213/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

     Referitor la planul preventiv de remediere, potrivit art. 98^1 nou-introdus de legiutor, societăţile care deţin o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări elaborează planuri preventive de remediere, conform prevederilor prezentului articol şi ale art. 98^2 din lege. Așadar, se consideră că o societate are o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări dacă îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:

 1. valoarea rezervelor tehnice brute ale societăţii depăşeşte 5% din valoarea totală a rezervelor tehnice brute la nivel de piaţă;
 2. deţine o cotă de piaţă de cel puţin 5%.

      Cota de piaţă a societăţilor care deţin o pondere semnificativă în piaţa naţională de asigurări se determină luând în considerare activitatea de asigurare de viaţă separat de cea de asigurare generală, astfel:

 1. pentru asigurările de viaţă, prin raportarea valorii rezervelor tehnice brute ale societăţii la totalul rezervelor tehnice brute ale tuturor societăţilor care subscriu asigurări de viaţă;
 2. pentru asigurările generale, prin raportarea valorii primelor brute subscrise ale societăţii la valoarea totală a primelor brute subscrise ale tuturor societăţilor care subscriu asigurări generale.

     Societăţile prevăzute mai sus elaborează planuri preventive de remediere o dată la 3 ani şi le transmit A.S.F. în vederea evaluării. A.S.F. stabileşte anual lista societăţilor care se încadrează în prevederile anterioare, în baza situaţiilor financiare anuale depuse de societăţi pentru exerciţiul financiar anterior anului în care se întocmeşte lista. A.S.F. notifică societăţile cu privire la încadrarea în lista prevăzută anterior, precum şi situaţia în care nu se mai încadrează în listă.

     Societăţile transmit A.S.F. planul preventiv de remediere prevăzut în termen de maximum 120 de zile de la data comunicării notificării prevăzute mai sus. Prin excepţie, A.S.F. poate, prin decizie, să solicite societăţilor prevăzute mai sus să elaboreze şi să transmită planul preventiv de remediere anual sau o dată la 2 ani, în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi riscurilor acestora şi de aspectele constatate de A.S.F. în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor sale legale.

     Societăţile transmit A.S.F. primul plan preventiv de remediere în termen de 120 de zile de la data comunicării deciziei şi, ulterior, conform frecvenţei stabilite prin decizie. Societăţile includ în planul preventiv de remediere cel puţin următoarele informaţii:

 1. rezumatul celor mai importante elemente ale planului şi prezentarea capacităţii generale a societăţii de remediere a situaţiei financiare şi a sistemului de guvernanţă;
 2. rezumatul modificărilor semnificative survenite în situaţia societăţii de la ultimul plan preventiv de remediere depus;
 3. un cadru de indicatori proprii care identifică situaţiile în care pot fi luate acţiunile şi declanşate mecanismele prevăzute în plan; indicatorii sunt cantitativi şi calitativi şi se referă cel puţin la situaţia capitalurilor, lichidităţii, activelor şi fondurilor proprii, precum şi la profitabilitate, condiţiile de piaţă şi cele macroeconomice;
 4. acţiunile şi mecanismele avute în vedere pentru remedierea situaţiei;
 5. calendarul estimat pentru implementarea acţiunilor şi mecanismelor planificate;
 6. descrierea detaliată a obstacolelor semnificative în calea realizării efective şi la timp a planului;
 7. alte elemente stabilite prin prevederile legale.

     Societăţile justifică documentat A.S.F. aprobarea planului de către conducere. La elaborarea planului preventiv de remediere, societăţile nu se bazează în niciun fel pe accesul la sprijin financiar public, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 41 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, cu modificările ulterioare. Societăţile actualizează planul preventiv de remediere şi îl transmit A.S.F. oricând intervin schimbări ce pot avea un impact semnificativ asupra planului sau ar impune modificarea acestuia, în ceea ce priveşte:

 1. sistemul de guvernanţă, activitatea şi/sau situaţia financiară a societăţii;
 2. acţiunile sau mecanismele prevăzute în planul preventiv de remediere transmis.

     Prin excepţie, la solicitarea motivată a unei societăţi, A.S.F. poate aproba, prin decizie:

 1. cerinţe simplificate privind conţinutul şi nivelul de detaliere a informaţiilor din planul preventiv de remediere elaborat de societate;
 2. un termen de transmitere a planului la A.S.F. de maximum 150 de zile de la data comunicării notificării.

     A.S.F. poate aproba solicitarea dacă apreciază că o potenţială stare de dificultate a societăţii nu ar avea un impact semnificativ asupra pieţei de asigurări, asupra altor societăţi şi asupra economiei naţionale în ansamblu, având în vedere principiile proporţionalităţii şi raţionamentului calificat. A.S.F. poate dispune în orice moment, prin decizie, trecerea societăţii care aplică cerinţe simplificate la aplicarea integrală a cerinţelor anterior, cu stabilirea şi comunicarea către societate a termenului de conformare a acesteia la cerinţele menţionate.  Aplicarea cerinţelor simplificate nu afectează competenţele A.S.F. de a dispune măsurile de înlăturare directă a deficienţelor planului sau a obstacolelor în calea implementării acestuia, prevăzute la art. 98^2 alin. (3) din lege, şi/sau măsurile preventive şi corective prevăzute la art. 101 din același act normativ.

     A.S.F. evaluează dacă planul preventiv de remediere:

a) conţine informaţiile prevăzute la art. 98^1 alin. (10) sau alin. (15) lit. a) din lege, după caz;

b) respectă următoarele cerinţe:

(i) punerea în aplicare a acţiunilor propuse în plan este, în mod rezonabil, de natură să asigure menţinerea viabilităţii şi remedierea situaţiei financiare a societăţii, ţinând cont şi de acţiunile premergătoare pe care aceasta le-a întreprins sau a planificat să le întreprindă;

(ii) implementarea planului şi a posibilităţilor de remediere identificate în acesta este, în mod rezonabil, de natură să fie realizată rapid şi eficient, cu evitarea la maximum a efectelor negative semnificative asupra pieţei asigurărilor, inclusiv în scenariul în care şi alte societăţi ar trebui să implementeze propriile planuri preventive de remediere în aceeaşi perioadă.

     La evaluarea planului, A.S.F. ia în considerare gradul în care nivelul şi calitatea fondurilor proprii, precum şi nivelul de solvabilitate şi/sau lichiditate al societăţii corespund naturii, amplorii şi complexităţii activităţii şi riscurilor acesteia. În cazul în care A.S.F. apreciază că planul preventiv de remediere prezintă deficienţe majore sau că există obstacole semnificative în calea implementării acestuia, solicită societăţii explicaţii, iar, ulterior analizării acestora, îi comunică rezultatul evaluării şi, dacă este cazul, îi solicită să prezinte un plan modificat care să conţină soluţii pentru înlăturarea deficienţelor sau a obstacolelor respective.

     Societatea transmite planul modificat în termen de 45 de zile de la data comunicării solicitării A.S.F., cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 98^1 alin. (11) din lege. La cererea societăţii şi pentru motive întemeiate, A.S.F. poate prelungi termenul menţionat anterior cu maximum 30 de zile. În situaţia în care apreciază că deficienţele sau obstacolele nu au fost înlăturate prin planul modificat, A.S.F. poate impune societăţii efectuarea unor modificări punctuale asupra planului în scopul înlăturării sau diminuării la maximum a acestora şi stabileşte termenul în care societatea realizează modificările, care nu poate fi mai mic de 20 de zile.

     În cazul în care societatea nu prezintă un plan preventiv de remediere modificat sau A.S.F. stabileşte că planul modificat prezintă în continuare deficienţe sau obstacole şi că nici nu este posibilă înlăturarea sau diminuarea la maximum a acestora prin impunerea unor modificări punctuale ale planului, A.S.F. solicită societăţii să identifice modificările pe care le va aduce activităţii sale şi perioada propusă pentru implementarea acestora pentru a înlătura respectivele deficienţe sau obstacole din calea implementării planului; societatea stabileşte perioada de implementare în mod rezonabil, respectiv în concordanţă cu modificările propuse şi având în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi a riscurilor proprii.

     Societatea comunică informaţiile solicitate în termenul stabilit de A.S.F. în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi a riscurilor societăţii. În cazul în care societatea nu identifică astfel de modificări în termenul stabilit sau A.S.F. apreciază că modificările propuse de aceasta nu ar soluţiona în mod adecvat deficienţele sau obstacolele ori societatea îndeplineşte în mod defectuos angajamentele de a aduce modificări activităţii sale asumate, A.S.F. poate impune societăţii, prin decizie, să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 1. modificarea profilului de risc;
 2. aplicarea de măsuri de capitalizare;
 3. revizuirea strategiei de afaceri;
 4. modificarea sistemului de guvernanţă;
 5. măsuri de adecvare a rezervelor tehnice;
 6. orice altă măsură pe care A.S.F. o consideră necesară şi adecvată în scopul înlăturării respectivelor deficienţe sau obstacole.

Totalitatea prevederilor cuprinse în forma consolidată la zi a Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, disponibile AICI