Procedura de selecție a membrilor Comisiei de audiere din Cadrul Agenției Naționale Anti-doping


View access
Public
Alias
procedura-de-selectie-a-membrilor-comisiei-de-audiere-din-cadrul-agentiei-nationale-anti-doping
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
872
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-08 10:50:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 70 din 24 aprilie 2023 privind aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere, emis de Agenția Națională Anti-doping, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 372 din 2 mai 2023. Acesta reglementează procedura de selecţie a candidaţilor care vor fi numiţi membri ai Comisiei de audiere în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

     Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport se regăsește publicată în Monitorul Oficial nr. 1229 din 27 decembrie 2021 și reglementează prevenirea şi combaterea dopajului în sport. Astfel, conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial AntiDoping, denumit în continuare Cod, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumită în continuare WADA, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.

     În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport la nivel naţional funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, şi Laboratorul de Control Doping, denumit în continuare LCD. Așadar, este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educaţie antidoping, care are legătură cu controlul doping, performanţa sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană:

 1. se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform prevederilor Codului şi ale prezentei legi;
 2. nu intră sub incidenţa Codului, dar s-a implicat direct şi intenţionat, în ultimii 6 ani, în activităţi care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti-doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul.

     Legea nr. 310/2021 se aplică:

 1. sportivilor;
 2. personalului asistent al sportivilor;
 3. practicanţilor sportului recreativ;
 4. Ministerului Sportului şi structurilor aflate în subordinea acestuia, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Comitetului Paralimpic, federaţiilor sportive naţionale, ligilor profesioniste şi personalului angajat al acestora sau care se află în raporturi juridice cu acestea;
 5. personalului angajat al ANAD, inclusiv persoanelor desemnate în organul de conducere al acesteia şi numite în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte;
 6. membrilor Comisiei de audiere şi ai Comisiei de apel;
 7. terţilor-delegaţi şi personalului acestora implicaţi în orice aspect al controlului doping;
 8. personalului angajat al LCD;
 9. persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping;
 10. organizatorilor de competiţii sportive;
 11. oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD.

     Potrivit art. 2 din procedură, Agenţia Naţională Anti-Doping organizează procedura de selecţie a membrilor Comisiei de audiere şi anunţă pe site-ul propriu şi într-un ziar de largă circulaţie naţională organizarea procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere. Secretariatul comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia să asigure publicitatea prin afişarea pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu cel puţin 10 zile înainte de depunerea dosarelor de candidatură, a următoarelor informaţii: numărul de locuri disponibile în Comisia de audiere, condiţiile de participare, actele necesare depunerii dosarului de candidatură, calendarul de desfăşurare, bibliografia şi tematica pentru selecţie. Secretariatul comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi resursele necesare organizării şi desfăşurării procedurii de selecţie se asigură de către Agenţia Naţională Anti-Doping.

     Procedura de selecţie se desfăşoară în două etape:

 1. selecţia dosarelor;
 2. interviu.

     Persoanele interesate să devină membri ai Comisiei de audiere vor depune la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping din bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti sau vor transmite prin poştă, în termenul prevăzut în calendarul de desfăşurare a procesului de selecţie stabilit potrivit art. 2 alin. (2) din procedură, un dosar care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. actul de identitate;
 3. curriculum vitae, modelul comun european;
 4. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecţie de către medicul de familie al candidatului;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost suspendat din activitatea sportivă ca urmare a săvârşirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;
 7. înscrisuri din care să reiasă experienţa de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi sport;
 8. recomandări din care să reiasă buna reputaţie a candidatului.

     Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) al art. 10 din procedură poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a săvârşit infracţiuni cu intenţie. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de candidatură cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii.

     În situaţia în care dosarul este depus la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, copiile documentelor prevăzute la lit. b), d), g) şi h) de mai sus se certifică de către secretariatul comisiei de selecţie pe baza documentelor originale prezentate. În situaţia în care dosarul este transmis prin poştă, acesta va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că documentele, în copie, prevăzute la alin. (1) lit. b), d), g) şi h) al art. 10 din procedură sunt conforme cu originalul. Candidatul are obligaţia de a prezenta documentele originale pentru a fi certificate de către secretariatul comisiei de selecţie până cel târziu înaintea interviului, sub sancţiunea neacceptării susţinerii interviului.

Dispozițiile legiutorului cu privire la selecția dosarelor, susținerea interviului, precum și soluționarea contestațiilor – disponibile AICI