Admiterea în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat


View access
Public
Alias
admiterea-in-invatamantul-superior-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-scurta-durata-de-licenta-de-master-si-de-doctorat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1052
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-12 05:24:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul educației a emis Ordinul nr. 3.693 din 1 februarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 111 din 7 februarie 2024.

Prevederile din metodologia-cadru referitoare la organizarea admiterii se aplică în mod similar și pentru învățământul superior dual.

Potrivit noii metodologii-cadru, instituțiile de învățământ superior aduc la cunoștința candidaților, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie, informații privind:

 • regulamentul propriu de admitere;
 • oferta anuală de școlarizare;
 • condițiile și documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate;
 • perioadele sesiunilor de admitere;
 • modalitatea de desfășurare a concursului, probele de concurs, tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs;
 • facilitățile sau condițiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, cu tulburări specifice de învățare sau cu cerințe educative speciale;
 • taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;
 • alte informații utile candidaților.

Pentru ciclul de studii universitare de scurtă durată, licență și de masterat, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învățământ:

 • ciclul scurt - studii de scurtă durată se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF), învățământ cu frecvență redusă (IFR) sau învățământ la distanță (ID);
 • ciclul I - studii universitare de licență se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF), învățământ cu frecvență redusă (IFR) sau învățământ la distanță (ID);
 • ciclul II - studii universitare de masterat se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR);
 • ciclul I și ciclul II, oferite comasat într-un program de studii universitare din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, se pot organiza doar la forma de învățământ cu frecvență (IF);
 • ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR).

   Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de scurtă durată numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. De asemenea, au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licență numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

   La concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat au dreptul să participe numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.

   Nu în ultimul rând, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licență și de masterat, să fie de cel puțin 300.

   Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de scurtă durată nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

   Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

   Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

   La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de scurtă durată, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice, conform regulamentului propriu al instituției de învățământ superior.

Pentru mai multe detalii, accesați Metodologia-cadru din 1 februarie 2024!