Programul de susținere a producției de cartof de consum - 2023


View access
Public
Alias
programul-de-sustinere-a-productiei-de-cartof-de-consum-2023
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
875
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-15 05:32:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Executivul a adoptat Hotărârea nr. 394 din 4 mai 2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 398 din 9 mai 2023.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de cartof de consum - Solanum tuberosum.

Suma totală alocată pentru subvenția de stat la cartofi este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022.

Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:

 • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil până la 31 decembrie 2023;
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
 • producătorii agricoli persoane juridice.

   Pentru a putea beneficia de ajutorul de minimis, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

 • să solicite ajutorul de minimis;
 • să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
 • să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
 • să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

   Cererea de înscriere în program trebuie depusă începând cu data intrării în vigoare a actului normativ (9 mai 2023)  și până cel târziu data de 15 mai, inclusiv.

   Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv.

   Ulterior, Direcțiile Agricole Județene transmit situația centralizatoare la MADR – DGBFFE - până la data de 5 decembrie inclusiv.

   Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2023.

   Potrivit actului normativ, cererea de înscriere în program trebuie însoțită de următoarele documente:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
 • copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
 • împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a unui reprezentant, după caz;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • adeverința, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 • declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2 din hotărâre.

   Ajutorul de minimis acordat în temeiul hotărârii este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

   De asemenea, actul normativ prevede că ajutorul de minimis nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de cartof de consum este obținută prin divizarea unei suprafețe cu cartof de consum efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în Registrul agricol.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 394 din 4 mai 2023!