Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune


View access
Public
Alias
procedura-de-inregistrare-a-contractelor-de-locatiune
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
772
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-12 10:06:34
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 1164 din 5 decembrie 2022 s-a publicat Ordinul nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Prin ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

  • cererea de înregistrare a contractelor de locațiune;
  • notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia.

Cu titlu de excepție, menționăm veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Subliniem faptul că noua regulă se aplică atât contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023, cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la acel moment.

      Noua reglementare prevede că în cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

   Organul fiscal competent este:

  • organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
  • organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispozițiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente.

   Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

   Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

  1. copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;
  2. copia cererii, însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent - pentru cererile depuse prin poștă cu confirmare de primire;
  3. copia cererii, însoțită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor - pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

   Așadar, contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în maximum 30 de zile de la încheierea acestuia, prin completarea formularului 168, acesta transmițându-se organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

   Potrivit noii proceduri, cererea de înregistrare se completează în dublu exemplar, unul dintre ele fiind păstrat de contribuabil.

   Legat de modalitatea de depunere, cererea, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

   Înregistrarea contractelor de închiriere în evidența organizată de către organul fiscal competent se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

   Procedura prevede și faptul că persoanele care obțin venituri din închiriere și nu-și înregistrează contractele la ANAF vor fi atenționați de autorități că au această obligație de îndeplinit, prin formularul „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere“.

 

 

Pentru detalii accesați forma consolidată a Ordinului nr. 114 din 21 ianuarie 2019!