Crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru


View access
Public
Alias
crearea-amenajarea-si-omologarea-traseelor-pentru-turism-pedestru
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
761
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-21 17:58:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Hotărârea de Guvern nr. 1.252 din 12 octombrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1023 din 20 octombrie 2022. Conform actului menționat anterior, traseul pentru turism pedestru reprezintă calea de circulaţie pedestră a turiştilor către unul sau mai multe obiective şi/sau puncte de interes turistic, care nu sunt situate în zone montane, care poate fi parcursă de o persoană sau un grup de persoane pe jos, marcată, amenajată şi semnalizată astfel încât să pună în valoare una sau mai multe teme de interes turistic şi care a fost omologată conform prevederilor prezentei hotărâri.

     Potrivit alineatului (1) al art. 3 din hotărâre, în vederea creării, amenajării şi omologării, traseul pentru turism pedestru trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să prezinte interes din punct de vedere turistic şi să fie dedicat unui sau mai multor obiective şi/sau puncte de interes turistic;
 2. să propună una sau mai multe teme de interes turistic, care să fie prezente şi evidenţiate pe tot parcursul traseului;
 3. să nu străbată o zonă declarată prin lege ca fiind montană. În acest caz, traseul turistic se omologhează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
 4. să nu necesite construirea unor amenajări - poduri, podeţe, balustrade, trepte - care să aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător. Amenajarea şi întreţinerea traseului pot fi realizate fără intervenţii majore asupra florei şi faunei existente în zonă;
 5. să nu traverseze zone periculoase pentru siguranţa şi securitatea turiştilor;
 6. să asigure posibilitatea turiştilor de a se odihni la intervale de maximum 5 km, iar în cazul în care traseul pentru turism pedestru are o durată mai mare de o zi, se va asigura posibilitatea turiştilor de a se caza şi a servi masa în structuri de primire turistice autorizate.

     Amenajarea traseelor pentru turism pedestru în ariile naturale protejate şi în fondul forestier naţional, precum şi accesul public se fac cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Totalitatea traseelor pentru turism pedestru omologate din România se constituie în Reţeaua naţională de trasee pentru turism pedestru, denumită în continuare ROPED.

     Documentaţia pentru omologarea traseului pentru turism pedestru şi pentru modificarea traseului existent se depune de către administratorul traseului pentru turism pedestru şi cuprinde:

 1. cererea de omologare;
 2. acordul persoanelor fizice/juridice care deţin în proprietate/administrare/concesiune terenul pe care se va amenaja traseul pentru turism pedestru, dacă legislaţia nu prevede o servitute de trecere în interes public sau alt drept de utilizare în acest scop;
 3. fişa traseului pentru turism pedestru;
 4. harta traseului la una dintre scările: 1:50.000, 1:25.000 sau 1:20.000, ruta în format electronic ca track pentru GPS;
 5. aviz de la administratorul ariei protejate în cazul în care traseul traversează o astfel de zonă;
 6. acordul administraţiei publice locale pe raza căreia se află traseul pentru turism pedestru, în cazul în care cererea este depusă de către administratorul traseului pentru turism pedestru prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. d) din hotărâre.

     Schimbarea titularului certificatului de omologare se poate face prin transmiterea dreptului de administrare a unui traseu pentru turism pedestru către alte persoane juridice de drept public sau de drept privat prevăzute anterior. Desfiinţarea unui traseu pentru turism pedestru se poate face de către administratorul traseului sau la iniţiativa autorităţii publice locale pe a cărei zonă teritorial-administrativă trece traseul, în condiţiile în care traseul nu mai poate fi practicabil din diverse motive, nu mai prezintă interes turistic sau nu îşi mai justifică existenţa în teren.

     Documentaţia pentru desfiinţarea traseului pentru turism pedestru şi radierea certificatului de omologare se depune de către administratorul traseului pentru turism pedestru şi cuprinde:

 1. cererea de radiere a traseului pentru turism pedestru;
 2. certificatul de omologare, în original, după caz;
 3. un memoriu din care să rezulte motivele care stau la baza solicitării de desfiinţare a traseului şi radiere a certificatului de omologare, avizat de către consiliul local sau judeţean, după caz, sau de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cazul în care cererea este depusă de către administratorul traseului pentru turism pedestru prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. d) din Hotărârea nr. 1.252/2022.

     Pentru a consulta criteriile de omologare a traseelor pentru turism pedestru, precum și lucrările cu caracter obligatoriu pentru întreţinerea traseelor pentru turism pedestru – click AICI