Politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare


View access
Public
Alias
politica-de-securitate-nucleara-si-evaluarea-independenta-a-securitatii-nucleare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
759
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-21 17:42:59
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a emis pe 25 octombrie 2022 Ordinul nr. 212 pentru aprobarea Normelor privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare. Actul legislativ a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 1097 din 15 noiembrie 2022.

     Prevederile normelor se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare din următoarele categorii:

 1. centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;
 2. reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;
 3. reactoare de demonstraţie;
 4. fabrici de combustibil nuclear;
 5. instalaţii de stocare a combustibilului nuclear uzat;
 6. reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
 7. instalaţii de îmbogăţire a uraniului;
 8. instalaţii de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;
 9. instalaţii de depozitare intermediară sau definitivă a deşeurilor radioactive şi instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare enumerate la lit. a)-h);
 10. instalaţii de detritiere, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare echipate cu reactoare nucleare care folosesc apa ca agent de răcire.

     Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să emită, în scris, politica de securitate nucleară aplicabilă în fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare pentru instalaţiile nucleare pentru care este responsabil.

     Politica de securitate nucleară reprezintă un document prin care titularul de autorizaţie se angajează să menţină standarde înalte de securitate nucleară, exprimate prin strategii, planuri, ţinte şi obiective clare, susţinute de resurse financiare, materiale şi umane adecvate pentru implementarea acestora. Politica de securitate nucleară trebuie emisă ca un document de sine stătător sau evidenţiată ca parte integrantă a politicii organizaţionale a titularului de autorizaţie şi a documentului care stabileşte politicile şi principiile de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare pentru instalaţiile nucleare respective. Răspunderea pentru stabilirea, implementarea şi actualizarea politicii de securitate nucleară revine titularului de autorizaţie.

     Politica de securitate nucleară trebuie să specifice clar principiul conform căruia securitatea nucleară are prioritate maximă în toate activităţile legate de instalaţiile nucleare şi prevalează asupra altor cerinţe, precum şi faptul că luarea deciziilor în chestiunile legate de securitatea nucleară trebuie să se facă în acord cu acest principiu. Ea trebuie să includă un set de principii şi linii directoare pentru procesul de luare a deciziilor, care să evidenţieze importanţa acordată securităţii nucleare.

     Totodată, trebuie să includă o declaraţie conform căreia titularul de autorizaţie se angajează să ia măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare, prin:

 1. evaluarea periodică de ansamblu a securităţii nucleare, luând în considerare experienţa de exploatare, standardele şi bunele practici recunoscute la nivel internaţional, rezultatele programelor de cercetare şi progresele ştiinţifice şi tehnologice;
 2. implementarea în timp util a tuturor măsurilor de îmbunătăţire practicabile identificate;
 3. implementarea promptă a măsurilor corective în situaţia apariţiei unor neconformităţi sau a măsurilor preventive în situaţiile în care apar noi informaţii care pot indica probleme de securitate nucleară.

     Conducerea titularului de autorizaţie trebuie să se asigure că strategiile, planurile, ţintele şi obiectivele stabilite de organizaţie, precum şi indicatorii de performanţă utilizaţi sunt în acord cu politica de securitate nucleară şi că impactul lor colectiv asupra securităţii nucleare este înţeles şi gestionat, astfel încât securitatea nucleară să nu fie compromisă de alte considerente şi priorităţi.

     Titularul de autorizaţie trebuie să încurajeze tot personalul din cadrul organizaţiei de exploatare, inclusiv personalul contractorilor şi furnizorilor de produse şi servicii care îşi desfăşoară activitatea pe amplasamentul instalaţiilor nucleare, să identifice şi să raporteze orice condiţie anormală, în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop. Pentru raportarea condiţiilor anormale şi/sau neconformităţilor trebuie asigurat un mediu propice astfel încât personalul să fie încurajat să identifice şi să semnaleze potenţiale probleme relevante pentru securitatea nucleară fără teama de repercusiuni din partea angajatorului. El trebuie să asigure mecanismele prin care angajaţii să îşi poată exprima opiniile şi să aducă la cunoştinţa conducerii orice nereguli, îngrijorări sau alte aspecte de interes, precum şi propunerile de îmbunătăţire, cu încredere şi în siguranţă. Aspectele raportate de personal trebuie evaluate prompt, cu o prioritate proporţională cu importanţa lor potenţială pentru securitatea nucleară, şi rezolvate. Modul de soluţionare trebuie comunicat persoanei care a efectuat raportarea, precum şi altor membri ai personalului, în funcţie de relevanţă. Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri pentru a încuraja tot personalul să adopte o atitudine interogativă şi de învăţare continuă. De asemenea, titularul de autorizaţie trebuie să evalueze periodic politica de securitate nucleară şi modul în care aceasta este implementată. Aceste evaluări pot fi făcute ca parte a evaluării periodice a sistemului de management. Titularul de autorizaţie trebuie să asigure evaluarea periodică a culturii de securitate nucleară la nivelul întregii organizaţii, cel puţin o dată la fiecare 2 ani.

     Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsurile necesare pentru efectuarea unor evaluări independente ale culturii de securitate, ţinând cont de experienţa, standardele şi bunele practici recunoscute la nivel internaţional. În acest scop, evaluările independente pot include misiunile/activităţile de evaluare de tip inter pares organizate cu sprijinul organizaţiilor internaţionale din domeniul nuclear care au expertiză în aspectele relevante pentru cultura de securitate nucleară.

     Dispozițiile ce vizează sfera evaluării independente a securității nucleare, cuprinse în secțiunea a 2-a din capitolul II al Normelor privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare - AICI