Autorizarea cercetării arheologice a patrimoniului cultural subacvatic


View access
Public
Alias
autorizarea-cercetarii-arheologice-a-patrimoniului-cultural-subacvatic
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
747
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-07 08:38:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 768 din 17 noiembrie 2010. Potrivit ordinului, cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile organizatoare numai pe baza autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, potrivit legii.

     Prin instituţie organizatoare a cercetării arheologice, denumită în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care are calitatea de proprietar, administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic sau care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenuri aferente unor obiective investiţionale, în baza unui contract.

     Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat şi înregistrat în Registrul arheologilor, cu respectarea standardelor şi procedurilor arheologice. Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru cercetare arheologică se depun în original la direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

     În caz de urgenţă, când există pericolul distrugerii patrimoniului arheologic, solicitantul autorizaţiei pentru cercetare arheologică poate transmite în format electronic documentele necesare obţinerii autorizaţiei, cu obligaţia de a depune în termen de 5 zile documentele în original.

     Ministerul Culturii emite pe 1 noiembrie 2022 Ordinul nr. 3.444 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 1063 din 2 noiembrie 2022. El aduce o serie de modificări și completări procedurii menționate anterior, dintre care cea mai importantă ar fi introducerea dispozițiilor ce vizează autorizarea cercetării arheologice a patrimoniului cultural subacvatic.

     Astfel, art. 18^2 din procedură prevede ca dispoziţiile prezentului punct să se aplice cercetării arheologice a bunurilor aparţinând patrimoniului cultural subacvatic, astfel cum este acesta definit la art. 1 din Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, acceptată prin Legea nr. 99/2007.

     Activitatea de scufundare în vederea cercetării arheologice a patrimoniului cultural subacvatic se realizează în conformitate cu dispoziţiile Metodologiei privind reglementarea activităţilor de scufundare în România, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2021.

     În cazul cercetărilor arheologice ale patrimoniului cultural subacvatic care implică activităţi de scufundare, prin instituţie organizatoare a cercetării arheologice care solicită emiterea autorizaţiei pentru cercetare arheologică, denumită în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia publică de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior, care este autorizată să execute activităţi cu scafandri, de către Centrul de Scafandri, structură de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

     Pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetarea arheologică a patrimoniului cultural subacvatic, instituţia organizatoare va întocmi un proiect ştiinţific în conformitate cu prevederile din anexa la Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, acceptată prin Legea nr. 99/2007.

     Instituţia organizatoare are următoarele obligaţii generale:

  1. transmite, împreună cu documentaţia de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică prevăzută de prezenta procedură, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute sau art. 18^3 alin. (1) din procedură;
  2. asigură respectarea prevederilor privind protecţia, securitatea şi sănătatea în muncă, conform legislaţiei în vigoare;
  3. notifică, înainte de începerea cercetării arheologice în mediul subacvatic, Centrului de Scafandri perioada estimată a activităţilor, locul de desfăşurare a activităţilor şi personalul cu atribuţii în activitatea de scufundare.

     Până la data de 2 noiembrie 2023, prin excepţie de la art. 18^2 alin. (3) din procedură, pentru realizarea cercetării arheologice a patrimoniului cultural subacvatic prin activităţi de scufundare, instituţiile organizatoare care nu sunt autorizate să execute activităţi cu scafandri conform reglementărilor în vigoare pot colabora cu o unitate autorizată de către Centrul de Scafandri pentru prospectare, cercetare ştiinţifică şi arheologie subacvatică sau pentru alte activităţi subacvatice în sprijinul arheologiei subacvatice, cum ar fi, dar fără a se limita la, cercetarea mediului subacvatic sau culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective subacvatice (construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei), denumită în continuare unitate autorizată. Prin forma de colaborare, instituţia organizatoare încredinţează unităţii autorizate doar activităţile de sprijinire a cercetării arheologice a patrimoniului cultural în mediul subacvatic, prin derularea activităţilor subacvatice.

     Pentru a consulta restul modificărilor aduse de Ordinul nr. 3.444/2022 anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică – click AICI