Evaluare Națională 2019


View access
Public
Alias
evaluare-nationala-2019
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
70
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-04-16 12:07:39
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a aprobat Ordinul nr. 4.461 din 27 august 2018, publicat pe data de 4 septembrie 2018 în Monitorul Oficial nr. 761, ce conține Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019.

     Dispoziții ale cap. V din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011 explică, pe larg, noțiunea de evaluarea a rezultatelor învățării, începând cu art. 71 din din același act normativ. Acesta prevede că principalul scop al evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea.

 

     Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasă. 

     Ordinul nr. 4.461 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019 din 28 august 2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019 din 28 august 2018 prevede ca evaluările să se desfășoare după cum urmează:

     1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 7 mai 2019

Scris - Limba maternă - 7 mai 2019

Citit - Limba română - 8 mai 2019

Citit - Limba maternă - 8 mai 2019

Matematică - 9 mai 2019

Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 10 mai 2019

     2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 14 mai 2019

Matematică - 15 mai 2019

Limba maternă - 16 mai 2019

     3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă şi comunicare - 22 mai 2019

Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 23 mai 2019

ilegismicfw

      Articolul 71 din Legea nr. 1/2011 prevede , de asemenea, ca toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.
Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative, în învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale.
Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative. 
Notarea elevilor fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale şi a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor prezentei legi.
  Legiutorul detaliază termenul de „portofoliu educational” în dispozițiile cuprinse în art. 73 din Legea educației nr. 1/2011, astfel:
  Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.
  Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.
În ceea ce privește structura şi caracteristicile evaluărilor, la finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmeşte, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.

avocatfw     La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

     La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei Naţionale realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.

     La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului.

     La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor.

Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe: 

  • o probă scrisă la limba şi literatura română;
  • o probă scrisă la limba maternă;
  • o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
  • o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
  • o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
  • o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.

     Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.