Organizarea şi funcţionarea a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară


View access
Public
Alias
organizarea-si-functionara-a-creselor-si-a-altor-unitati-de-educatie-timpurie-anteprescolara
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
630
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-09 09:41:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României emite, pe 28 aprilie 2022, Hotărârea nr. 56/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial ulterior, în Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022, producându-și efectele începând cu acea data.

     Serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară sunt servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere oferite copiilor antepreşcolari, pe timpul zilei, în următoarele tipuri de unităţi/instituţii, denumite în continuare unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezenta metodologie:

 1. creşe arondate unei unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit;
 2. creşe arondate unei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componenţă nivel preşcolar, inclusiv creşele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;
 3. creşe nearondate unei unităţi de învăţământ, pentru care autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare şi care devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi sunt coordonate metodologic de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
 4. centre de zi cu grupe de antepreşcolari; acestea nu au statutul de unităţi de învăţământ.

     Creşa este un serviciu public sau privat care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care se organizează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară sau cele care au arondată o creşă fac parte din sistemul de învăţământ preuniversitar, reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

     Centrul de zi face parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici şi privaţi, care are misiunea de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea, pe timpul zilei, atât a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

     Centrele de zi în care sunt înscrişi copii antepreşcolari fac parte din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de îngrijire si supraveghere. Acestea pot asigura, conform prevederilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi servicii de educaţie pentru copiii antepreşcolari, beneficiind, în baza unui parteneriat, de consilierea inspectoratelor şcolare.

     Finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:

 1. dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală;
 2. dezvoltarea socioemoţională;
 3. dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii;
 4. dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii;
 5. capacităţi şi atitudini în învăţare.

     Finalităţile educaţiei timpurii vizează o serie de aspecte care se constituie în premise ale competenţelor-cheie formate, dezvoltate şi diversificate pe traseul şcolarizării ulterioare:

 1. dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;
 2. dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;
 3. încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 4. descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 5. sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în ciclul şcolar următor şi pe tot parcursul vieţii.

Detalii suplimentare privind conținutul educativ al activităţii de educaţie timpurie antepreşcolară, precum și resursa umană angajată în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară - AICI