Acordarea de servicii sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina


View access
Public
Alias
acordarea-de-servicii-sociale-persoanelor-varstnice-cu-mobilitate-redusa-sau-aflate-in-situatie-de-dependenta-proveniti-din-zona-conflictului-armat-din-ucraina
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
607
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-11 05:31:59
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 31 martie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale emite Instrucțiunile nr. 597 din 31 martie 2022 privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. Actul legislativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 335 din 5 aprilie 2022.

     Conform art. 1 din instrucțiuni, prevederile art. 2^3 alin. (1) şi art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile persoanelor care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

     Astfel, Serviciul public de asistenţă socială, denumit în continuare SPAS, inclusiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, denumită în continuare DGASPC, informează instituţiile publice implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă reprezentate de fluxul de persoane provenind din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România cu privire la posibilitatea ca persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă să beneficieze, la cerere, în mod gratuit de serviciile sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul în care persoana vârstnică solicită azil în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

     Cererea de acordare a serviciilor sociale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la instrucțiuni, poate fi depusă la reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, inclusiv la DGASPC, respectiv la autoritatea administraţiei publice locale cu care persoana vârstnică a luat contact la intrarea pe teritoriul României sau la oricare furnizor de servicii sociale care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice şi cu care autoritatea administraţiei publice locale a încheiat un contract de servicii sociale, în condiţiile legii.

     Cererea de acordare a serviciilor sociale se analizează de către SPAS, inclusiv de către DGASPC, în regim de urgenţă şi se soluţionează ţinând cont de numărul de locuri disponibile în serviciile sociale aflate în subordine/coordonare.

     Pentru îndeplinirea procedurilor de acordare a serviciilor în regim de urgenţă, autoritatea administraţiei publice locale asigură interpret, inclusiv prin apeluri telefonice sau video, prin colaborarea cu voluntari, angajarea de personal cunoscător al limbii ucrainene, ruse sau, după caz, al unei limbi de circulaţie internaţională sau orice alt mijloc de tip aplicaţie mobilă pentru traducere.

     Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţii de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România, fac parte din categoria „beneficiarilor admişi în regim de urgenţă“, în conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.

     Potrivit art. 4 din instrucțiuni, fişa de evaluare sociomedicală prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se adaptează de furnizorul de servicii sociale la situaţia acordării serviciilor în regim de urgenţă şi se întocmeşte în funcţie de informaţiile disponibile la data admiterii în serviciul social solicitat de persoana vârstnică.

     Evaluarea stării de dependenţă şi a mobilităţii reduse se realizează pe baza oricărui mijloc cum ar fi:

  1. documente medicale deţinute de persoana vârstnică, în situaţia în care pot fi traduse/interpretate în cadrul echipei de evaluare;
  2. evaluarea stării de sănătate/dependenţă realizată de cadrele medicale în taberele de refugiaţi;
  3. evaluarea realizată pe teritoriul României de personal specializat în domeniul medical, inclusiv asistentul medical comunitar etc.

     Stabilirea dreptului de a primi gratuit serviciile sociale pentru persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, provenind din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România, se realizează pe baza documentelor pe care persoana le deţine la data solicitării serviciului şi a declaraţiilor acesteia, incluse în cererea de solicitare a serviciilor sociale şi a celor incluse în formularul de evaluare.

     Serviciile sociale acordate în regim de urgenţă se pot acorda şi în absenţa actelor de identitate, cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

     Asistentul social realizează demersuri împreună cu membrii echipei de evaluare şi acolo unde situaţia o impune, prin intermediul unui translator/interpret sau orice alt mijloc de tip aplicaţie mobilă pentru traducere, astfel încât să se asigure că persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, provenite din zona conflictului armat din Ucraina, au înţeles condiţiile de acordare a serviciilor sociale prezentate la intrarea în centru sau acordate la adresa la care vor locui, în acest sens oferind persoanelor vârstnice o explicare detaliată a drepturilor de protecţie socială de care pot beneficia, precum şi consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiei de dificultate.

Dispozițiile ce vizează sfera procedurilor operaţionale pentru completarea şi adaptarea instrumentelor de lucru standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale - AICI