Noi reguli pentru înregistrarea în agricultura ecologică!


View access
Public
Alias
noi-reguli-pentru-inregistrarea-in-agricultura-ecologica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
582
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-03-07 06:27:01
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Miercuri, în Monitorul Oficial nr. 206 din 2 martie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 45 din 25 februarie 2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică.

Prin acest act normativ ministerul agriculturii și dezvoltării rurale a aprobat regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie.

În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ/DAMB.

Prin excepție, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.

   Iar operatorii sau grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online, sunt scutiți de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea.

    Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele:

 1. să fi desfășurat activitate în domeniul agriculturii ecologice cel puțin 5 ani;
 2. să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene;
 3. să fie înregistrate în evidența DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social.

    Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul, următoarele documente:

 • hotărârea judecătorească de înființare a asociației;
 • statutul asociației;
 • bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și înregistrat la administrația financiară;
 • lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile județene.

    Operatorii/Grupurile de operatori care și-au înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea unei solicitări privind modificarea fișei de înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

    Situațiile în care se depune solicitarea prevăzută anterior sunt următoarele:

 1. operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la DAJ/DAMB;
 2. rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și încheierea unui contract cu un alt organism de control;
 3. schimbarea formei de organizare;
 4. schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu/fără modificarea CUI;
 5. schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
 6. schimbarea adresei deținătorului exploatației;
 7. cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:
  • decesul operatorului sau al reprezentantului legal;
  • incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;
  • o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;
  • distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;
  • o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul operatorului sau stocul de pește;
 8. constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;
 9. transferul total al activității cu profil ecologic;
 10. transferul parțial al activității cu profil ecologic;
 11. modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.

Pentru mai multe detalii, accesați Ordinul nr. 45 din 25 februarie 2022!