Procedura de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România


View access
Public
Alias
procedura-de-actualizare-a-clasificarii-ocupatiilor-din-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
566
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-14 06:37:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și Institutul Național de Statistică au emis Ordinul nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 10 februarie 2022.

     Conform art. 1 din procedura aprobată prin Ordinul nr. 37/83/2022, Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea şi evidenţa informaţiilor referitoare la ocupaţiile practicate în cadrul economiei naţionale. COR reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare şi codificare a tuturor ocupaţiilor desfăşurate în economie, indiferent de tipul şi locul desfăşurării lor. COR poate genera şi alte clasificări şi liste de ocupaţii, specializate pe domenii de activitate.

     COR îndeplineşte următoarele funcţii:

  1. asigură informaţii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea forţei de muncă;
  2. satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;
  3. facilitează identificarea unitară a ocupaţiilor din România;
  4. asigură un cadru de referinţă care permite compararea datelor statistice privind piaţa muncii din România;
  5. asigură interpretarea unitară a datelor statistice de către toţi utilizatorii;
  6. asigură comparabilitatea cu datele statistice internaţionale.

     Așa cum este menționat în art. 4 din aceeași procedură, prin actualizarea COR se înţelege:

  1. activitatea de identificare, ierarhizare, codificare şi introducere în COR a noilor ocupaţii, ca urmare a schimbărilor din economia naţională;
  2. activitatea de eliminare a ocupaţiilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
  3. activitatea de redenumire a unor ocupaţii care se regăsesc în COR numai dacă este necesar;
  4. activitatea de mutare a unor ocupaţii, dacă acest lucru se impune.

     Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor.

     Astfel, pentru actualizarea nomenclatorului COR, prin introducerea în COR a noilor ocupaţii, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale următoarele documente:

     Pentru introducerea în COR a unei ocupaţii care se regăseşte în ESCO, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale documentele prevăzute mai sus, iar în completarea fişei descriptive a ocupaţiei pot folosi şi informaţiile aferente ocupaţiei disponibile pe website-ul ESCO. Pentru actualizarea COR prin eliminarea ocupaţiilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la procedură.

     Pentru actualizarea COR prin redenumirea unor ocupaţii care se regăsesc în COR, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la procedură.

     Pentru actualizarea COR prin mutarea unor ocupaţii, dacă acest lucru se impune, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale următoarele documente:

     Documentele pentru actualizarea COR se depun de către utilizatori, în format letric sub semnătură privată sau în format electronic cu semnătură electronică calificată. Pe baza documentaţiei depuse de utilizatori pentru actualizarea COR, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare aviz din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România.

     În situaţia în care se solicită introducerea în COR a unei ocupaţii care se regăseşte în ESCO, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare avizul prevăzut anterior pentru ocupaţiile care sunt reglementate la nivel naţional. Ministerele de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, asociaţiile profesionale, comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România transmit răspunsul la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în termen de 5 zile lucrătoare. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avizului prevăzut mai sus, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale soluţionează cererea de actualizare a COR. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale respinge cererile utilizatorilor care solicită introducerea în COR a unor ocupaţii care contravin legii şi bunelor moravuri.

Pentru a consulta dispozițiile privind emiterea avizului favorabil pentru actualizarea COR pentru utilizatorCLICK AICI