Publicarea anunţului de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Codul administrativ


View access
Public
Alias
publicarea-anuntului-de-concurs-la-etapa-de-selectie-a-concursurilor-pentru-ocuparea-functiilor-publice-prevazute-la-art-385-alin-1-si-2-din-codul-administrativ
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1128
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-06-17 08:40:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 603 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024.

     Scopul prezentelor instrucţiuni este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare ale concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de autorităţile şi instituţiile publice, în vederea publicării anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (4) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

     Astfel, art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie  2019, prevede că funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, structurilor de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităţilor publice autonome prevăzute în Constituţia României şi altor autorităţi administrative autonome, precum şi în cadrul structurilor autorităţii judecătoreşti. Totodată, funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi instituţiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale.

     Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de autorităţile şi instituţiile publice, prin completarea şi transmiterea în format online, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, a informaţiilor necesare publicării anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei, utilizând instrumentul informatic pus la dispoziţie de Agenţie. Accesul la instrumentul informatic se realizează pe bază de utilizator şi parolă. Fiecare autoritate sau instituţie publică este identificată în mod unic prin cod fiscal şi desemnează o persoană responsabilă să opereze în instrumentele informatice, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din instrucțiuni.

     Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de autorităţile şi instituţiile publice, au obligaţia respectării termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru înştiinţarea Agenţiei cu privire la organizarea unui concurs.

     Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de autorităţile şi instituţiile publice, înştiinţează Agenţia potrivit prevederilor art. 69 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs.

     Publicarea anunţului de concurs se va face pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului. Data publicării anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei va fi aceeaşi cu data publicării anunţului de concurs pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

     Anunţurile de concurs publicate pe site-ul Agenţiei nu pot fi modificate şi se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului. În mod excepţional, reprezentanţii Agenţiei pot modifica, în termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) din instrucțiuni, conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei doar ca urmare a modificărilor solicitate în scris de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu privire la locul desfăşurării probei scrise şi/sau locul desfăşurării probei/ probelor suplimentare şi/sau a coordonatelor de contact. În acest caz, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului publică pe site-ul propriu la aceeaşi dată modificările cu privire la locul desfăşurării probei scrise şi/sau locul desfăşurării probei/probelor suplimentare şi/sau a coordonatelor de contact.

     Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative în vigoare aparţine autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

     Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează o persoană responsabilă cu completarea şi transmiterea către Agenţie, în format online, prin intermediul instrumentului informatic pus la dispoziţie de Agenţie, a înştiinţării cu privire la organizarea unui concurs de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Codul administrativ, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de autorităţile şi instituţiile publice. Persoana desemnată în condiţiile prevăzute anterior completează înştiinţarea cu privire la organizarea unui concurs, în format online, utilizând din instrumentul informatic pus la dispoziţie de Agenţie secţiunea „Instrumente de lucru“, subsecţiunea „Anunţuri concursuri ocupare FP“.

Restul prevederilor conținute de textul Instrucțiunilor aprobate prin Ordinul nr. 603/2024, disponibile AICI