Procedură nouă pentru SFIA (Soluția fiscală individuală anticipată)


View access
Public
Alias
procedura-noua-pentru-sfia-solutia-fiscala-individuala-anticipata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
849
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-03 07:44:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Potrivit art. 4 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.178 din 16 martie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, publicat în Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2023, soluţia fiscală individuală anticipată produce efecte doar pentru contribuabilul/plătitorul solicitant şi/sau entităţile enumerate în conţinutul acesteia, având în vedere informaţiile şi circumstanţele prezentate.  De semenea, soluţia fiscală individuală anticipată nu este aplicabilă altor contribuabili/plătitori sau entităţi şi nu este opozabilă organului fiscal în raport cu alţi contribuabili/plătitori, chiar dacă există circumstanţe similare.

     Organul fiscal competent pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este Ministerul Finanţelor.

     Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1.178/2023 se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluţiei fiscale individuale anticipate, denumită în continuare soluţie fiscală, privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situaţii fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

     Contribuabilii/Plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluţii fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puţin 90 de zile anterior datei la care intenţionează să efectueze tranzacţiile propuse. Cererea, documentaţia şi orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

     Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale conţine propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacţiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări, însoţită de informaţiile detaliate referitoare la tranzacţiile propuse şi de argumentele care susţin această propunere.

     Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuţii preliminare. Cererea pentru organizarea discuţiei preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi trebuie să conţină informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului şi ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei. Cererea concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluţiei fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent.

     Discuţia preliminară nu se mai organizează în situaţia în care, anterior datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluţiei fiscale. Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/ plătitorului condiţiile în care se organizează discuţia preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Anterior datei de desfăşurare a discuţiei preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/ plătitorului informaţii suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate.

     Discuţia preliminară, inclusiv afirmaţiile sau comentariile reprezentanţilor organului fiscal competent, participanţi la discuţie, nu sunt opozabile şi nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluţiei fiscale. Participarea la discuţia preliminară nu echivalează cu iniţierea procedurii privind emiterea soluţiei fiscale şi nu afectează ordinea de soluţionare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil/plătitor.

     În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluţiei fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluţiei fiscale.
     Analiza prealabilă a cererii are ca obiect verificarea respectării condiţiilor de formă, precum şi confirmarea încasării taxei pentru emiterea soluţiei fiscale.

     În cadrul analizei prealabile, cererea pentru emiterea soluţiei fiscale nu este luată în considerare în oricare din următoarele situaţii:

  1. cererea sau documentaţia nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanţă;
  2. cererea sau documentaţia nu conţine cel puţin unul dintre elementele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin;
  3. cererea sau documentaţia nu este lizibilă, conţine date sau informaţii discordante sau nu are legătură cu contribuabilul/ plătitorul solicitant;
  4. temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluţia fiscală solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfăşurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii de emitere a soluţiei fiscale;
  5. cererea pentru emiterea unei soluţii fiscale vizează mai multe obligaţii fiscale;
  6. taxa pentru emiterea soluţiei fiscale nu a fost efectiv încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfăşurarea analizei prealabile.

     Organul fiscal competent notifică contribuabilul/plătitorul, în termen de 15 zile de la finalizarea analizei prealabile, cu privire la faptul că cererea nu este luată în considerare şi despre posibilitatea depunerii unei noi cereri, respectiv efectuarea plăţii taxei pentru emiterea soluţiei fiscale pentru situaţia prevăzută la pct. 16 lit. f) din procedură.

     Cererea este considerată admisă în etapa de analiză în vederea soluţionării, conform dispoziţiilor cap. IV, dacă se constată că cererea contribuabilului/plătitorului nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la pct. 16 din procedură. Cererile pentru emiterea soluţiilor fiscale depuse de contribuabili/plătitori sunt analizate şi, respectiv, soluţionate de organul fiscal competent, în ordine cronologică, şi potrivit termenului prevăzut la art. 52 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
     La solicitarea organului fiscal competent, contribuabilul/plătitorul este obligat să furnizeze date, informaţii, clarificări şi documente relevante pentru soluţionarea cererii, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. Relevanţa informaţiilor oferite în raport cu solicitarea adresată se stabileşte de către organul fiscal competent.

     În scopul soluţionării cererii, organul fiscal competent poate accesa bazele de date sau poate solicita instituţiilor subordonate, altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi terţilor date, informaţii, clarificări şi documente care sunt relevante pentru soluţionarea cererii. Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale se suspendă şi se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii solicitării şi data obţinerii datelor, informaţiilor, clarificărilor şi documentelor, cu respectarea prevederilor art. 77 din Codul de procedură fiscală.

Detalii suplimentare ce vizează criteriile de respingere a cererii pentru emiterea soluţiei fiscale, precum și aprobarea soluției fiscale, disponibile AICI