Impozitul pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice


View access
Public
Alias
impozitul-pe-castigul-de-capital-rezultat-din-transferul-titlurilor-de-valoare-obtinut-de-persoanele-fizice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
832
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-06 09:29:10
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Instrucțiunea comună a Autorității de Supraveghere Financiară și a Ministerului Finanțelor nr. 1/6.218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 181 din 3 martie 2023. Ea stabileşte metodologia de determinare, reţinere şi virare a impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice, în conformitate cu prevederile cap. V - Venituri din investiţii al titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

     În ce privește stabilirea preţului de cumpărare a valorilor mobiliare pentru determinarea câştigului/pierderii, preţul de cumpărare al unei valori mobiliare este preţul determinat şi evidenţiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliară deţinută de un client, pe fiecare simbol. Acesta se determină prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, cuprinzând şi costurile aferente generate de operaţiunea de cumpărare. Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportată la deţinerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcţie de data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă deţinere, în funcţie de ISIN şi valută.

     Art. 6 din norme dispune asupra cumpărării printr-un intermediar şi al vânzării prin alt intermediar. Astfel, intermediarul iniţial care a executat operaţiunea de cumpărare eliberează clientului un extras de portofoliu cu ocazia operaţiunilor de închidere a evidenţei contului acestuia sau transferului parţial/total de portofoliu la depozitarul central sau la un alt intermediar, care are conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la norme. Extrasul de portofoliu se va elibera în mod obligatoriu pe suport electronic şi, la cerere, şi pe suport hârtie, conform aceleiași anexe.

     Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu şi în situaţiile în care instrucţiunea de închidere a evidenţei contului acestuia a fost dată şi operată înaintea intrării în vigoare a prezentelor norme. În cazul transferului valorilor mobiliare din conturi individuale aflate în administrarea depozitarului central la intermediar se va utiliza ca document justificativ pentru preţul de cumpărare şi data deţinerii, respectiv anexele nr. 1 şi 2 la norme. În cazul transferului portofoliului între intermediari, extrasul de portofoliu va cuprinde instrucţiunea clientului privind destinaţia portofoliului, care va fi operată şi certificată de către intermediar şi transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii de transfer.
     În situaţia în care sunt mai mulţi intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari. Intermediarul/Intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor înregistra în propria/propriile evidenţă/evidenţe, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul iniţial, preţul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate şi deţinute peste 365 de zile inclusiv, respectiv deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operaţiunilor de cumpărare. La momentul înregistrării se va ţine cont pentru evidenţa duratei deţinerilor şi de perioada scursă între data transferului şi data efectivă a înregistrării.

     Determinarea câştigului sau pierderii din tranzacţiile cu valori mobiliare se efectuează în conformitate cu prevederile art. 94 din Codul fiscal şi reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă dintre valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi preţul de cumpărare determinat conform prezentelor norme. Prin excepţie, câştigul sau pierderea obţinut/ă de persoana fizică în calitate de debitor din tranzacţiile cu valori mobiliare împrumutate reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă dintre preţul de vânzare al valorilor mobiliare împrumutate şi preţul de cumpărare al valorilor mobiliare ce trebuie returnate de către aceasta, determinat conform art. 3 alin. (1) şi (2) sau art. 4 alin. (1), (2), (3), (5), (7) şi (8) din norme, din care sunt scăzute costurile aferente operaţiunii de împrumut de valori mobiliare, precum şi cele de tranzacţionare.

     Intermediarii rezidenţi fiscali români şi intermediarii nerezidenţi care au în România un sediu permanent vor evidenţia câştigul sau pierderea generat/generată de transferul valorilor mobiliare prin diferenţa pozitivă sau negativă dintre valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare înmulţit cu numărul de valori mobiliare tranzacţionate şi preţul de cumpărare, determinat în conformitate cu prevederile prezentelor norme, înmulţit cu acelaşi număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente înstrăinării/vânzării. Așadar, în situaţia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară privind transferurile directe, preţul de vânzare este preţul înscris în actul translativ de proprietate.

     Intermediarii evidenţiază separat, în momentul încheierii tranzacţiei de vânzare, câştigul sau pierderea, în funcţie de perioada de deţinere a valorilor mobiliare, pe baze diferenţiate în funcţie de cotele de impozitare aplicabile, precum şi impozitul reţinut de intermediari, după caz.

     Pentru valorile mobiliare deţinute de o persoană mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligaţia evidenţierii datei dobândirii. Se vor considera valori mobiliare deţinute la data de 31 decembrie 2022 inclusiv valorile mobiliare cumpărate la data de 31 decembrie 2022 şi decontate sau înregistrate în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.

     În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) din Codul fiscal, în cazul retragerii acţionarilor dintr-o societate, conform prevederilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul/pierderea se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al acţiunilor stabilit în cadrul operaţiunii de retragere din societate şi preţul de cumpărare stabilit conform art. 3 şi 4 din norme. În acest caz, obligaţia calculării câştigului/pierderii revine intermediarului la care au fost înregistrate acţiunile sau acţionarului, în cazul în care deţinerile erau înregistrate în conturile individuale aflate în administrarea depozitarului central, cu respectarea prevederilor art. 94 alin. (10) din Codul fiscal.

Pentru a consulta excepţiile şi situaţiile speciale privind modalitatea de stabilire a preţului de cumpărare pentru valorile mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 97 alin. (8^2) din Codul fiscal – click AICI