Anularea obligațiilor fiscale ce vizează tichetele cadou oferite persoanelor terțe


View access
Public
Alias
anularea-obligatiilor-fiscale-ce-vizeaza-tichetele-cadou-oferite-persoanelor-terte
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
828
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-27 14:55:22
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Art. 22 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală dispune asupra creanţelor fiscal, acestea stingându-se prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege.

     Astăzi, 27 februarie 2023, intră în vigoare Legea nr. 43 din 24 februarie 2023, emisă de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din aceeași zi. Potrivit articolului unic din lege, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anularea se aplică inclusiv în situaţia în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaţilor acestora în numele plătitorului de venit.

     Merită menționat că organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, precizată anterior.

     Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzute mai sus, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată în condiţiile art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

     Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute anterior începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

     Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent sau la cererea contribuabilului, după caz, prin emiterea şi comunicarea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, conform procedurii legale aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

     În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute mai sus, acesta revocă decizia de impunere şi nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Prevederi suplimentare în materie regăsiți în textul consolidat la zi al Legii nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicate în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 - AICI