Noțiunea de “controlul comun” introdusă în Codul de procedură fiscală


View access
Public
Alias
notiunea-de-controlul-comun-introdusa-in-codul-de-procedura-fiscala
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
812
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-06 12:21:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României emite pe 31 ianuarie 2023 Ordonanța nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În aceeași zi, actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 86. Printre principalele modificări ar fi detaliile legate de procedura amiabilă, precum și introducerea noțiunii de control comun.

     Astfel, potrivit art. 282 din Codul de procedură fiscală, care se referă la procedura amiabilă, în baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, când un contribuabil consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile acelei convenţii sau acord, acel contribuabil îşi poate prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante, dacă convenţia sau acordul respectiv prevede această posibilitate. În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante, contribuabilul rezident în România poate solicita A.N.A.F. iniţierea procedurii amiabile atunci când consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile convenţiei sau acordului respectiv.În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante şi A.N.A.F. consideră că obiecţia contribuabilului nu poate fi admisă sau este nejustificată, A.N.A.F. notifică autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorităţii competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.

     În România, autoritatea competentă în realizarea procedurii amiabile este A.N.A.F. Instituția  realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

     Prevederile de mai sus se aplică cererilor introduse începând cu data de la care sunt aplicabile prevederile Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, ratificată prin Legea nr. 5/2022 sau ulterior acelei date pentru convenţiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să îşi poată prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante.

     Potrivit completărilor aduse de legiutor, control comun înseamnă o anchetă administrativă desfăşurată de autoritatea competentă din România în comun cu una sau mai multe autorităţi competente din celelalte state membre şi care are legătură cu una sau mai multe persoane care sunt de interes comun sau complementar pentru autoritatea competentă din România sau pentru autorităţile competente din statele membre respective.

     Codul de procedură fiscală este completat așadar cu art. 295^1, care conține dispoziții despre controalele commune. Așadar, autoritatea solicitantă dintr-unul sau mai multe state membre poate cere autorităţii solicitate din unul sau mai multe state membre să desfăşoare un control comun într-un mod coordonat, convenit în prealabil, inclusiv în ceea ce priveşte regimul lingvistic. Autoritatea solicitată din România răspunde la cererea de efectuare a controlului comun în termen de 60 de zile de la primirea acesteia. Autoritatea solicitată din România poate respinge o cerere de efectuare a unui control comun din partea unei autorităţi solicitante dintr-un stat membru din motive justificate.

     Atunci când controlul are loc pe teritoriul României, acesta se desfăşoară în conformitate cu normele legale în vigoare. În acest caz, autoritatea solicitată din România desemnează un reprezentant însărcinat cu supravegherea şi coordonarea operaţiunii de control. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor desemnaţi de statele membre care participă la controlul comun desfăşurat pe teritoriul României se stabilesc în conformitate cu normele legale în vigoare, fără a depăşi sfera competenţelor care le sunt conferite în temeiul legislaţiei propriului stat membru. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor, desemnaţi de autoritatea competentă din România, care participă la un control comun desfăşurat pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute de dreptul intern al statului membru respectiv, cu condiţia ca aceştia să nu exercite nicio competenţă care ar depăşi sfera competenţelor care le sunt conferite în temeiul normelor legale în vigoare din România.

     Fără a aduce atingere mențiunilor de mai sus, atunci când controlul comun se desfăşoară pe teritoriul României:

  1. funcţionarii desemnaţi de alte state membre care participă la activităţile controlului comun pot intervieva persoane şi examina evidenţe împreună cu funcţionarii publici ai autorităţii solicitate din România, cu respectarea normelor legale în vigoare;
  2. probele colectate în timpul activităţilor controlului comun sunt evaluate în conformitate cu normele legale în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte admisibilitatea lor, precum şi în ceea ce priveşte eventuale proceduri privind plângeri, reexaminări sau căi de atac; şi
  3. persoana sau persoanele care fac obiectul unui control comun sau care sunt afectate de acesta beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca în cazul unui control la care ar participa numai funcţionarii publici din România, inclusiv în cursul unor eventuale proceduri privind plângeri, reexaminări sau căi de atac.

     Atunci când autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din unul sau mai multe state membre desfăşoară un control comun, acestea convin asupra faptelor şi circumstanţelor relevante şi ajung la un acord privind situaţia fiscală a persoanei sau a persoanelor controlate pe baza rezultatelor controlului comun. Constatările controlului comun sunt incluse într-un raport final. Aspectele asupra cărora autorităţile competente convin sunt reflectate în raportul final şi sunt luate în considerare în cadrul instrumentelor relevante emise de autoritatea competentă din România. Acţiunile întreprinse în urma unui control comun, de autoritatea competentă din România sau de către funcţionarii desemnaţi să participe la controlul comun, precum şi orice alte proceduri, cum ar fi o decizie a autorităţii fiscale, o procedură privind o cale de atac sau soluţionarea aferentă, se desfăşoară conform normelor legale în vigoare. Persoana sau persoanele supuse unui control comun sunt informate de autoritatea competentă din România cu privire la rezultatul controlului comun, primind inclusiv o copie a raportului final, în termen de 60 de zile de la data emiterii raportului final.

Toate dispozițiile nou-introduse de legiutor în Codul de procedură fiscală, în forma sa consolidată la zi – disponibile AICI