Facilitați fiscale pentru cei din IT


View access
Public
Alias
facilitati-fiscale-pentru-cei-din-it
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
786
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-27 09:52:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministerul Finanțelor, alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației au adoptat Ordinul comun privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, prin care și personalul din instituțiile publice care desfășoară astfel de activități beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Este vorba despre Ordinul nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022.

Potrivit acestui act normativ, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile și activitățile menționate în anexă, secțiunile 1 și 2;
 2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 3. dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
 4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 5. veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

   Angajații din instituțiile publice pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului, beneficiază și ei de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ și condițiile prevăzute la lit. b) și c).

   Funcțiile pentru care se va aplica scutirea de impozit sunt:

 • administrator baze de date,
 • analist,
 • inginer de sistem în informatică,
 • inginer de sistem software,
 • manager de proiect informatic,
 • programator,
 • proiectant de sisteme informatice,
 • programator de sistem informatic,
 • programator ajutor,
 • analist ajutor,
 • inginer de dezvoltare a produselor software.

   Potrivit noilor prevederi, prin perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator se înțelege durata procesului de creare de programe pentru calculator aprobat de organul de conducere abilitat al angajatorului.

   Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, conform ocupațiilor și activităților specifice prevăzute în anexă, sunt:

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaștere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, inclusiv pentru angajații care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
 • adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență. În adeverință se vor preciza următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învățământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situația școlară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare;
 • în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituții de învățământ superior acreditate, angajatorul va solicita copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a suplimentului de diplomă, pentru a exclude perioadele de întrerupere de școlaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă/a actului administrativ al conducătorului instituției publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

   Am reușit să reparăm și să uniformizăm aplicarea unei facilități fiscale de care mediul privat beneficia de multă vreme. Domeniul IT este un domeniu strategic, cu impact puternic și valoare adăugată mare în economia unei societăți. Discutăm despre digitalizarea administrației de atâta vreme, despre nevoia de întărire a componentei IT din perspectiva augmentării atacurilor cibernetice, iar domeniul public este primul vizat de astfel de tentative. Este firesc să avem oameni bine plătiți dacă vrem calitate și sper ca prin acest demers să reușim să diminuăm din plecările IT-iștilor buni din administrație și, totodată, să devenim un angajator competitiv”, a spus Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, potrivit unui comunicat.

   Această inițiativă face dreptate pentru IT-iștii din sectorul public, fiind o chestiune de normalitate ca aceștia să beneficieze de aceleași facilități precum cei care lucrează pentru firme private. Este o chestiune care trena de multă vreme și le mulțumesc tuturor celor care au susținut această măsură, care face parte dintr-un efort mai amplu de a atrage experți din sectorul IT&C în administrația publică. România viitorului este România digitală, iar un sector public puternic digitalizat înseamnă un stat prietenos cu cetățeanul. Pentru toate acestea, e nevoie de resursă umană de calitate în sectorul public, cu atât mai mult în ceea ce ține de transformarea digitală a administrației”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

   Nu în ultimul rând, menționăm că prevederile vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 și se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare a ordinului.

 

Accesați ordinul AICI!