Noi entități exceptate de la obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406


View access
Public
Alias
noi-entitati-exceptate-de-la-obligatia-de-transmitere-a-fisierului-standard-de-control-fiscal-prin-intermediul-declaratiei-informative-d406
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
781
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-19 15:36:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.783 din 4 noiembrie 2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, act legislativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021.

     Fişierul standard de control fiscal (SAF-T), prevăzut la art. 59^1 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă un standard internaţional utilizat pentru transferul electronic de date din evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili/plătitori către autorităţile fiscale şi auditori. Acest standard a fost conceput de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în anul 2005, ulterior fiind extins cu informaţii suplimentare, versiunea actualizată la data aprobării prezentului ordin fiind versiunea OECD SAF-T 2.0, care a stat la baza definirii fişierului standard de control pentru România.

     SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenţa contabilă şi fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate şi prelucrate în mediu electronic, într-un format uşor de citit pentru testarea substanţială a controalelor şi datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate şi productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer. El este un fişier în format electronic, de tip XML, conţinând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/plătitorilor, exportate şi stocate într-un format standardizat.

     Anexa nr. 5 la ordin, care dispune asupra Datelor de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control fiscal a fost recent modificată prin Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.518 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii.

     Astfel, legiutorul dispune ca obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 să devină efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

 1. pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
 2. pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
 3. pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
 4. pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
 5. contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
 6. contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;
 7. pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

     Prin excepţie de la prevederile lit. c) de mai sus, se stabilesc următoarele termene:

 1. pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 şi care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023, depunerea Declaraţiei informative D406 devine opţională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declaraţiei informative D 406 nu vor putea renunţa ulterior la opţiunea exprimată. Opţiunea devine efectivă prin depunerea unei Declaraţii informative D 406 validate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 2. pentru contribuabilii încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care şi-au menţinut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

     Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de declaraţii informative D406.

     Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:

 1. regiile autonome;
 2. institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 3. societăţile pe acţiuni (S.A.);
 4. societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
 5. societăţile în comandită simplă (SCS);
 6. societăţile în nume colectiv (SNC);
 7. societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
 8. societăţile/companiile naţionale;
 9. organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
 10. organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
 11. organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
 12. unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 13. persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 14. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 15. asociaţiile cu scop patrimonial;
 16. asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
 17. organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
 18. societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
 19. alte persoane juridice care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.

     Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):

 1. persoanele fizice autorizate (PFA);
 2. întreprinderile individuale (II);
 3. întreprinderile familiale (IF);
 4. persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
 5. asociaţiile familiale (ASF);
 6. societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
 7. societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
 8. cabinetele medicale individuale (CMI);
 9. societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă (SPI);
 10. întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
 11. instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
 12. autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare;
 13. persoanele juridice care utilizează informaţii clasificate sau deţin documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, în situaţia în care prin depunerea declaraţiei D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informaţii.

     Dispoziții din sfera procedurii şi a condiţiilor de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T) - AICI