Procedura de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală


View access
Public
Alias
procedura-de-solicitare-si-transmitere-a-certificatului-de-atestare-fiscala
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
745
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-31 15:06:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3.894 din 18 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1043 din 27 octombrie 2022.

     Procedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia din cadrul Ministerului Finanţelor (MF) cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţie de specialitate, a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ea se aplică atât pentru solicitările de obţinere a autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, cât şi pentru celelalte solicitări de obţinere a autorizaţiei care sunt soluţionate, potrivit competenţei, la nivelul direcţiei de specialitate. De asemenea, se aplică de către direcţia de specialitate şi de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.

     Articolul 3 din procedură prevede ca, după analiza solicitărilor de obţinere a autorizaţiei, titularul lucrării să solicite persoanei desemnate din cadrul direcţiei de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizaţiei. Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MF, macheta „Cerere de eliberare a CAF“, completând-o cu următoarele informaţii:

  1. denumirea direcţiei de specialitate: „Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific“;
  2. motivul solicitării: „soluţionare cerere de autorizare“;
  3. codul de identificare fiscală (CIF) al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;
  4. denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;
  5. numărul şi data de înregistrare la MF a cererii de autorizare a contribuabilului;
  6. temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;
  7. adresa de poştă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;
  8. adresa de poştă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;
  9. numele şi prenumele expeditorului, funcţia şi denumirea postului.

     Informaţiile completate în machetă sunt direcţionate automat de către sistemul informatic prin poşta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul „Cerere de eliberare a CAF pentru (CIF)“, conform anexei A. Mesajul este direcţionat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.

Detalii despre verificarea conformităţii şi autenticităţii datelor din mesajele electronice adresate expeditorului şi contribuabilului cu cele înscrise în CAF-ul tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal şi arhivat la dosarul fiscal al contribuabiluluiAICI