Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formularul 112) suferă noi modificări


View access
Public
Alias
declaratia-privind-obligatiile-de-plata-a-contributiilor-sociale-impozitului-pe-venit-si-evidenta-nominala-a-persoanelor-asigurate-formularul-112-sufera-noi-modificari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
74
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-05-23 12:01:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Astăzi, 23 mai 2019, în Monitorul Oficial nr. 404, a fost publicat Ordinul nr. 2.165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

Astfel, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2)art. 72 alin. (2)art. 84 alin. (8)art. 125 alin. (8)-(9)art. 147 alin. (1), (12) şi (13)art. 151 alin. (5) şi (6)art. 169 alin. (1)art. 174 alin. (5) şi (6)art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la care îşi desfăşoară activitatea sau beneficiază de concediul medical şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b) şi art. 153 alin. (1) lit. a)-d) de către entităţile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declaraţia se completează şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (12) şi (13)art. 151 alin. (5) şi (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) şi art. 174 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal, care au obligaţia să depună declaraţia şi să achite contribuţiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum şi de plătitorii de venit prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2)art. 72 alin. (2)art. 84 alin. (8) şi art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

Declaraţia se completează şi de angajatorii prevăzuţi la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care desfăşoară una sau mai multe activităţi şi în domeniile de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi îndeplinesc condiţiile privind acordarea facilităţilor fiscale privind scutirea angajaţilor de la plata impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, reducerea cotei contribuţiei de asigurări sociale, reducerea cotei de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, precum şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau în cazul condiţiilor speciale de muncă.

Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal se acordă tuturor angajaţilor, indiferent de activitatea prestată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Facilităţile fiscale se acordă şi în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial de lucru dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Pentru angajaţii care au încheiat astfel de contracte şi realizează un venit brut lunar sub valoare de 3.000 de lei şi care nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1 şi art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile capitolului III din titlul IV şi capitolelor II, III şi IX din titlul V ale Codului fiscal.

În aplicarea dispoziţiilor art. 146 alin. (5^2) lit. e) din Codul fiscal, în cazul în care în cursul unui an fiscal se utilizează, potrivit legislaţiei în materie, în aceeaşi perioadă mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în situaţia în care un angajat încheie două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp parţial de lucru cu angajatori care nu desfăşoară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi cu angajatori care desfăşoară astfel de activităţi, salariul minim brut pe ţară luat în calcul este cel cu valoarea cea mai mică.

În situaţia în care un angajator desfăşoară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal şi prin sedii secundare, cifra de afaceri luată în calcul la stabilirea îndeplinirii condiţiilor este cea determinată la nivelul întregii activităţi.

Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) şi art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal nu se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii detaşaţi.

Facilităţile ce vizează obligaţiile fiscale datorate de angajatori, respectiv contribuţia asiguratorie pentru muncă şi contribuţiile de asigurări sociale, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau în cazul condiţiilor speciale de muncă, se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor.

I. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune:

 • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
 • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

Atenţie!

Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Modul de depunere:

 1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
 2. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

II. Completarea declaraţiei

1. Caseta „Perioada de raportare“:În rubrica „Lună“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).În rubrica „An“ pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Rectificarea declaraţiei

2.1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

 • corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;
 • modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
 • modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;
 • modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la certificatele de concediu medical;
 • corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

2.3. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

 • Caseta „Declaraţie rectificativă“ - se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului.
 • Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/executorii, precum şi în situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.
 • Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune în urma unei inspecţii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligaţiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă“. În situaţia în care, ca urmare inspecţiei fiscale, au fost stabilite diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.
 • Caseta „Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta „Declaraţie rectificativă“.
 • Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a plătitorului“, la rubrica „cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
 • Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume;
 • Caseta „Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (3^1) şi art. 169 alin. (3^1) şi (3^2) din Codul fiscal“- se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu anexa nr. 1).

În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul şi contribuţiile sociale se calculează şi se reţin în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi normelor de aplicare a acestuia.