Întocmirea situaţiilor financiare periodice aplicabile instituţiilor financiare nebancare


View access
Public
Alias
intocmirea-situatiilor-financiare-periodice-aplicabile-institutiilor-financiare-nebancare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
714
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-19 13:05:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Banca Națională a României a emis pe 29 august 2022 Ordinul nr. 4 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială, act ce a fost publicat ulterior, pe 12 septembrie 2012, în Monitorul Oficial nr. 896.

     Prevederile ordinului se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii financiare nebancare:

  1. instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv celor care au şi calitatea de instituţie de plată, în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, sau de instituţie emitentă de monedă electronică, în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
  2. sucursalelor din România ale instituţiilor financiare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

     Instituţiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligaţia să întocmească situaţiile financiare periodice la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 4/2022.

     Situaţiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României în format exclusiv electronic, respectiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare directă (RAPDIR), precum şi prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificaţiilor comunicate de Banca Naţională a României, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituţiei financiare nebancare. Situaţiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin Ordinul nr. 4/2022.

     Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţii financiare periodice la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare periodice la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei financiare nebancare, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală. Situaţiile financiare periodice la nivel individual reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei financiare nebancare (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinătate.

     Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţii financiare periodice la nivel individual care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a instituţiilor financiare nebancare pentru respectiva perioadă de timp.

     Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare periodice la nivel individual pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei financiare nebancare:

  • denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);
  • adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei financiare nebancare;
  • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  • codul unic de înregistrare;
  • capitalul social.

     Situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite de către instituţiile financiare nebancare, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit la Banca Naţională a României în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului/anului pentru care se raportează.

     În cazul în care situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, acestea vor fi retransmise la Banca Naţională a României în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar, împreună cu situaţiile financiare periodice la nivel individual, aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situaţiilor financiare periodice la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

Regulile specifice de întocmire a situaţiilor financiare periodice la nivel individual şi modelele acestora, regăsite în cap. III din normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 4/2022 - AICI