Procedura de eliberare a certificatelor privind T.V.A., în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport


View access
Public
Alias
procedura-de-eliberare-a-certificatelor-privind-t-v-a-in-cazul-achizitiilor-intracomunitare-de-mijloace-de-transport
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
710
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-12 13:19:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.611 din 5 septembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum şi pentru aprobarea unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 9 septembrie 2022.

     Procedura menționată mai sus se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal. Ea nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.  Nu se aplică nici pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

     Mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 266 alin. (3) din Codul fiscal:

  • vehiculele terestre cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km;
  • navele care depăşesc 7,5 m lungime, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi a navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă;
  • aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore, cu excepţia aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internaţional de persoane şi/sau de bunuri cu plată.

     Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri întocmite într-o limbă străină trebuie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, în condiţiile art. 8 din Codul de procedură fiscală.

     Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport“, care să ateste fie plata taxei pe valoarea adăugată, fie că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, pentru achiziţia intracomunitară a unui mijloc de transport, persoanele prevăzute la pct. 5 şi 6 din cap. I, care au efectuat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin.

     Astfel, solicitantul unui certificat care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, în condiţiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, depune cererea de eliberare a certificatului după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată şi achitarea taxei datorate.

     Modelul şi conţinutul formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Decontul se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 324 alin. (2) din Codul fiscal.

     În condiţiile art. 326 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate anterior, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată în România până la data la care au obligaţia depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată. Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin poştă sau direct la organul fiscal competent.

     Contribuabilii/Plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 79 din Codul de procedură fiscală, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

     Solicitantul unui certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiei intracomunitare a unei nave sau aeronave, depune cererea prevăzută mai sus, însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări a mijlocului de transport şi, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziţie. Solicitantul unui certificat care să ateste că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, în condiţiile art. 324 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, pentru situaţia în care are loc un transfer al mijlocului de transport nou dintr-un alt stat membru în România, depune cererea, însoţită de dovada schimbării reşedinţei.

Descrierea, pe larg, a solicitanților certificatelor care să ateste că aceștia datorează sau nu T.V.A.-ul, în cazul achizițiilor intracomunitare - AICI