Organul fiscal central va afla datele tuturor comercianților care trimit colete în sistem de plată ramburs


View access
Public
Alias
organul-fiscal-central-va-afla-atat-datele-tuturor-comerciantilor-care-trimit-colete-in-sistem-de-plata-ramburs
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
636
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-23 09:16:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis pe 18 mai 2022 Ordonanța de urgență nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 494 din aceiași zi, producându-și efectele începând cu această data.

     Astfel, potrivit Ordonanței de urgență nr. 67/2022, trimiterile contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poştale reprezintă modalitatea folosită în mod frecvent de comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în mediul online pentru livrarea bunurilor comercializate către clienţi. Administrarea fiscală a activităţilor din sectorul comerţului electronic necesită o abordare diferită faţă de cea reglementată prin procedurile utilizate în mod curent, aspect ce rezultă din specificul acestui tip de comerţ, respectiv absenţa unei locaţii fizice pentru derularea tranzacţiilor, ceea ce face dificilă identificarea jurisdicţiei fiscale şi utilizarea unor metode de plată variate cum ar fi ramburs, online, criptomonede etc.

     De aceea, legiutorul modifică întreg articolul 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Acesta prevede dispoziții în sfera furnizării periodice de informații. Potrivit articolului 59 din actul menționat anterior, contribuabilul/plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. Totodată, contribuabilul/plătitorul care pune la dispoziţie o interfaţă electronică prin care se facilitează tranzacţiile comerciale online este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la tranzacţiile desfăşurate prin intermediul acesteia. În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poştale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilităţii secretului corespondenţei, să furnizeze lunar organului fiscal central informaţii referitoare la trimiterile poştale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.

     Informaţiile referitoare la trimiterile poştale se referă la:

 1. numărul de înregistrare şi data trimiterii poştale;
 2. datele de identificare a expeditorului;
 3. numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice şi denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;
 4. adresele de expediţie, respectiv livrare;
 5. contravaloarea bunului livrat.

     Perioada de stocare a datelor prevăzute la alin. (2^2) al art. 59 din Codul de procedură fiscală este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie şterse automat după împlinirea acestui termen. Furnizorul de servicii poştale informează persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central. Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1)-(2^1) se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere de către contribuabili/plătitori ori, după caz, de către furnizorii de servicii poştale de trimitere contra ramburs. Trebuie însă menționat că detalii suplimentare privind natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

     De asemenea, luând în considerare necesitatea stimulării angajatorilor care pot acorda majorarea voluntară a salariului stabilit în contractul individual de muncă la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în scopul sprijinirii angajaţilor proprii, prin neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 de lei/lună, Ordonanța de urgență nr. 67/2022 mai dispune ca, începând cu data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor în următoarele situaţii:

 1. angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 2. nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

     Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale. Regimul fiscal prevăzut mai sus se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

     Totodată, suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:

 1. perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
 2. data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b) al art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 67/2022;
 3. fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 4. data de la care încetează contractul individual de muncă.

     Conform art. 2 din ordonanța de urgență, prevederile art. 1 din același act normativ nu sunt aplicabile personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Totalitatea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, consolidate la zi - AICI