Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale


View access
Public
Alias
intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-anuale-si-a-raportarilor-contabile-anuale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
620
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-26 13:19:11
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Norma nr. 9 din 27 februarie 2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor. Actul a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020.

     Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportării anuale pentru entităţile din domeniul asigurărilor prevăzute mai jos. Ea se aplică următoarelor entităţi:

  1. asigurători şi reasigurători cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. intermediari principali autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, denumiţi în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare;
  3. subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe;
  4. subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;
  5. Fondului de garantare a asiguraţilor, constituit în condiţiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

     Potrivit punctului 1 din anexa referitoare la prevederile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale, conținută de Norma nr. 9/2020, situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie ale anului de raportare, astfel:

  1. pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 41/2015;
  2. pentru companii de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 36/2015;
  3. pentru Fondul de garantare a asiguraţilor - Reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 15/2016.

     Punctul 20 din aceeași anexă a fost modificat de Norma nr. 13 din 18 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 388 din 20 aprilie 2022.

     El prevede acum ca asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora de la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din normă să depună situaţiile financiare anuale individuale/raportările contabile anuale astfel:

1. la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:

(i) în format electronic, prin încărcarea datelor în formularele de raportare din aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front);

(ii) documentele prevăzute la pct. 10 alin. (1) lit. c)-e) şi la pct. 12 alin. (1) lit. c)-e), precum şi documentele prevăzute la pct. 19 alin. (1) lit. b)-h) în format electronic, prin încărcarea unui fişier PDF în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front), cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 30 MB, semnate de către conducere, conform legii;

(iii) documentele prevăzute la pct. 19 alin. (2) în format electronic, prin încărcarea unui fişier EXCEL în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/ PROD_Front), cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 30 MB.

2. la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:

(i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau

(ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

     Prin excepţie de la termenul prevăzut mai sus, entităţile aflate în lichidare depun raportările contabile anuale, atât la A.S.F., cât şi la M.F.P., în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Toate dispozițiile conținute de Norma nr. 9 din 27 februarie 2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor - AICI