Angajarea răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală


View access
Public
Alias
angajarea-raspunderii-solidare-reglementate-de-dispozitiile-art-25-si-26-din-legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
608
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-11 05:31:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 431 din 23 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, act publicat în Monitorul Oficial nr. 342 din 7 aprilie 2022.

     În temeiul prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

     Măsura de angajare a răspunderii solidare se realizează de către organul fiscal local competent în executarea silită a debitorului, în timpul desfăşurării atribuţiilor sale. În vederea stabilirii persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, care se încadrează în prevederile art. 25 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului desfăşoară activităţi ce constau în identificarea, evaluarea şi gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare.

     Desfăşurarea acestor activităţi se realizează prin următoarele operaţiuni:

 1. stabilirea surselor de date şi informaţii;
 2. consultarea evidenţei deţinute de către organul fiscal local din care să reiasă acţiunile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc într-o anumită perioadă de timp;
 3. solicitarea de date şi informaţii de la persoane fizice sau juridice ori alte entităţi, considerate utile de către organul fiscal local;
 4. analizarea datelor şi informaţiilor deţinute de către organul fiscal local;
 5. individualizarea persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, precum şi stabilirea sumelor care vor face obiectul demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare;
 6. alte operaţiuni considerate necesare pentru clarificarea situaţiei fiscale a debitorului.

     Pentru angajarea răspunderii solidare, organul fiscal local are în vedere, după caz, următoarele:

 1. documente referitoare la declararea insolvabilităţii debitorului;
 2. acte şi fapte din care să rezulte reaua-credinţă a persoanelor fizice sau juridice a căror răspundere va fi angajată;
 3. documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificările actului constitutiv, capital social, majorări de capital, sediul social sau modificări ale acestuia, administratori, acţionari, directori, cenzori, hotărâri ale adunării generale a acţionarilor şi altele;
 4. documente referitoare la istoricul codebitorilor;
 5. documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspecţie fiscală, evidenţa debitelor, plăţilor, declaraţii fiscale şi altele;
 6. documente privind deschiderea procedurii insolvenţei.

     Culegerea datelor şi informaţiilor necesare angajării răspunderii solidare se realizează prin:

 • utilizarea evidenţelor deţinute de către organul fiscal local;
 • analizarea documentelor contabile ale debitorului şi a persoanelor pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară;
 • realizarea unei activităţi de investigaţie asupra unei persoane ce are drept scop obţinerea unor elemente necesare începerii procedurii de angajare a răspunderii solidare;
 • în cazul în care se impune, solicitarea de informaţii şi documente în baza unei cereri a organului fiscal local cu competenţe în executarea silită a debitorului principal de la entităţile deţinătoare;
 • orice alte activităţi ale organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal considerate utile pentru dobândirea de date şi informaţii necesare angajării răspunderii solidare.

     În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:

 • evaluarea datelor deţinute de către organul fiscal local cu privire la debitorul urmărit;
 • situaţia fiscală a debitorului;
 • comportamentul fiscal al debitorului;
 • identificarea asociaţilor din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv a membrilor întreprinderilor familiale asupra cărora urmează să fie angajată răspunderea solidară, alături de reprezentanţii legali, motivat de faptul că au determinat, cu rea-credinţă, nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
 • orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

     În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:

 • identificarea terţilor popriţi asupra cărora urmează să se angajeze răspunderea solidară;
 • verificarea concordanţei dintre datele din evidenţa contabilă a debitorului cu privire la sumele datorate de către clienţii neîncasaţi şi datele din evidenţa contabilă a terţilor popriţi referitoare la aceste sume;
 • în situaţia în care terţul poprit este o societate comercială, se analizează datele din declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal local de către debitor şi terţii popriţi;
 • în situaţia fiscală în care terţul poprit este o instituţie de credit, organul fiscal local are în vedere rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise de către debitor la aceasta;
 • orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

     În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal are în vedere următoarele:

 1. analizează declaraţia reprezentantului legal al contribuabilului care a declarat băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a) din Codul de procedură fiscală, că nu deţine alte disponibilităţi băneşti;
 2. verifică documentele contabile ale debitorului, respectiv registrul de casă şi orice alte documente justificative;
 3. orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.

     Totalitatea reglementărilor ce explică, pe larg, procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 25 alin. (2) şi (2^1) din Codul de procedură fiscală, aplicată asupra persoanelor care răspund solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legii, precum și cea a răspunderii potrivit art. 25 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aplicată persoanei juridice care răspunde solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legii sau declarat insolvent, dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul - AICI