Noi formulare fiscale - 205 și 207 !


View access
Public
Alias
noi-formulare-fiscale-205-si-207
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
567
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-14 06:57:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Agenția Națională de Administrare fiscal a emis Ordinul nr. 179 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi". Actul normativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 138 din 10 februarie 2022.

     Astfel, potrivit art. 1 din Ordinul nr. 179/2022, se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

 • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin;
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

     Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:

 1. venituri din dividende;
 2. venituri din dobânzi;
 3. venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 4. venituri din pensii;
 5. venituri din premii;
 6. venituri din jocuri de noroc;
 7. venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
 8. venituri din activităţi independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal şi venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

     Declaraţia se depune şi de intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

     Declaraţia se completează şi se depune anual:

 • până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
 • ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 105 şi 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop.

     Referitor la Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, aceasta se completează şi se depune de către plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 224 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal prevăzută la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

     Declaraţia se completează şi se depune şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte, după caz. Formularul se completează şi se depune şi de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

     Declaraţia se completează pentru următoarele categorii de venituri realizate de beneficiari de venit nerezidenţi:

1. Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

 1. venituri din dividende, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 2. venituri din dobânzi, potrivit art. 223 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 3. venituri din redevenţe, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 4. venituri din comisioane, potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 5. venituri din activităţi sportive şi de divertisment, potrivit art. 223 alin. (1) lit. h) şi art. 227 alin. (1) din Codul fiscal;
 6. venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal;
 7. venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. i), k) şi l) din Codul fiscal sau plăţi pentru servicii tehnice potrivit art. 12 „Redevenţe şi plăţi pentru servicii tehnice“ din Acordul dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 329/2013;
 8. venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România, potrivit art. 223 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal;
 9. venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal;
 10. venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal.

2. Venituri scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, conform art. 229 din Codul fiscal, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte:

 1. venituri din dobânzi potrivit art. 229 alin. (1) lit. a), b), g) şi h) din Codul fiscal din Codul fiscal, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte, după caz;
 2. venituri obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României, potrivit art. 229 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal din Codul fiscal;
 3. venituri din dividende potrivit art. 229 alin. (1) lit. c) şi h) din Codul fiscal din Codul fiscal, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte, după caz;
 4. venituri din premii potrivit art. 229 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal din Codul fiscal;
 5. venituri din redevenţe potrivit art. 229 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal din Codul fiscal, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte, după caz;
 6. venituri din activităţi de consultanţă potrivit art. 229 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
 7. venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, potrivit art. 229 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.

Pentru a consulta termenele de depunere ale declarațiilor 205 și 207, precum și detalii suplimentare privind completarea formularelor fiscaleCLICK AICI