Exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate – Noul Formular 603


View access
Public
Alias
exceptarea-de-la-plata-contributiei-de-asigurari-sociale-de-sanatate-noul-formular-603
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
534
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-12-27 08:38:22
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Persoanele care dețin asigurări sociale în străinătate pot fi exceptate de plata CASS în România, însă numai dacă depun la organele fiscale formularul 603.

Noua procedură de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și noul model și conținut al formularului 603Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.984/1.070/2021, publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021.

Declarația se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, și care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

Formularul 603 se depune, după caz:

 • pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Așadar, persoanele fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv:

 1. cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România;
 2. cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;
 3. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
 4. persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.

Persoanele fizice care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute mai sus păstrează documente justificative în vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pe perioada de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

Documentele justificative pot fi:

 • Document portabil A1;
 • TR/R1 - Formular privind legislația aplicabilă;
 • PM/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă;
 • MD/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă;
 • E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință sau echivalentul în documente electronice structurate S041 - Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor - tip de risc asigurat: boală și maternitate;
 • TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptățite la prestații în caz de boală și maternitate;
 • QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reședință în Québec;
 • SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.

În situația depunerii declarației prin poștă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată, iar în situația depunerii declarației prin mijloace electronice, documentele justificative se vor anexa în copie, în format electronic.

În cazul în care se constată că documentația depusă este incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor justificative, conform legii.

Dacă din documentele justificative prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplinește condițiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidența fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și perioada de exceptare.

 

Procedura și modelul Formularului 603 se pot consulta AICI.