Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor


View access
Public
Alias
regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-nationale-a-muzeelor-si-colectiilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
993
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-13 08:11:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ordinul nr. 3.515 din 27 octombrie 2023, publicat luni în Monitorul Oficial nr. 1004 din 6 noiembrie 2023, aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Actul normativ stabilește modul de organizare și de funcționare a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, subcomisiilor acesteia și comisiilor zonale ale muzeelor și colecțiilor.

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor organismul științific de specialitate al Ministerului Culturii cu rol consultativ și de avizare în domeniul protejării, evidenței, expertizării, clasării, cercetării, conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național mobil.

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, alături de Ministerul Culturii, coordonează activitățile specifice din domeniul patrimoniului cultural național mobil.

În ceea ce privește componența și organizarea Comisiei, potrivit regulamentului, Comisia este condusă de un președinte numit prin ordin al ministrului culturii, propus de către structura de specialitate, dintre specialiștii cu autoritate recunoscută în domeniu, pentru un mandat de 2 ani, echivalent cu mandatul comisiei.

   Comisia este formată din 21 de specialiști, numiți prin ordin al ministrului culturii, pentru un mandat de 2 ani, propuși de:

 • președintele Comisiei - 6 membri;
 • instituțiile publice specializate și colecționarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;
 • culte, Academia Română și instituțiile publice de învățământ superior de profil - 7 membri.

   Comisia desemnează, prin votul majorității simple, dintre membrii săi 5 vicepreședinți, care sunt și președinți ai subcomisiilor.

   De asemenea, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor poate alege ca membri de onoare specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de recunoaștere internațională din domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil și al muzeografiei, care sunt propuși de președinte și validați cu votul majorității simple a Comisiei.

   Persoanele propuse pentru a fi numite ca membri în cadrul Comisiei trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii:

 • să fie acreditate ca experți, conservatori sau restauratori în domeniul patrimoniului cultural mobil și să fie înscrise în Registrul experților pentru patrimoniul cultural mobil (R1) și/sau în Registrul conservatorilor și restauratorilor (R2);
 • să nu fie suspendate sau retrase din următoarele registre: Registrul experților pentru patrimoniul cultural mobil (R1), Registrul conservatorilor și restauratorilor acreditați (R2) și Registrul arheologilor;
 • să nu fie condamnate definitiv pentru fapte penale în legătură cu activitatea desfășurată în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil.

   Comisia este structurată în următoarele subcomisii:

 1. subcomisia pentru bunuri arheologice și istorico-documentare;
 2. subcomisia pentru bunuri cu semnificație artistică;
 3. subcomisia pentru bunuri cu semnificație etnografică;
 4. subcomisia pentru bunuri de importanță științifică;
 5. subcomisia pentru bunuri de importanță tehnică.

   Membrii Comisiei au următoarele drepturi și obligații:

 • participă la ședințele Comisiei având drept de vot în adoptarea propunerilor/hotărârilor/avizelor acesteia;
 • completează și depun la secretarul Comisiei declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;
 • analizează documentațiile, fac observații, propuneri și recomandări;
 • întocmesc și semnează fișele de vot în cadrul fiecărei ședințe la care sunt prezenți;
 • solicită consemnarea în procesele-verbale ale ședințelor de lucru a opiniilor și punctelor de vedere proprii;
 • îl informează în timp util pe secretarul Comisiei despre imposibilitatea participării la ședință, în situații deosebite ce reclamă această absență;
 • decid cu privire la renunțarea la mandat și o comunică, în scris, ministrului culturii;
 • primesc indemnizația prevăzută de lege.

   De asemenea, se prevede că independența punctelor de vedere științifice, tehnice și de specialitate exprimate de membri este garantată.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 27 octombrie 2023!